คำบูชาสถานที่ตรัสรู้ (เจดีย์สถาน พุทธคยา)

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2564

คำบูชาสถานที่ตรัสรู้ (เจดีย์สถาน พุทธคยา)

คำบูชาสถานที่ตรัสรู้
(เจดีย์สถาน พุทธคยา)

มะหาการุณิโก นาโถ         ปัตโต สัมโพธิมุตะมัง
วิสาขะปุณณะมีกาเล        มะหาโพธิวะรุตตะเม.
ปุพเพนิวาสานุสสะติ-              ญาณัง จุตูปะปาตะญาณัง
อาสะวักขะยะญาณัญจะ     ปัต๎วา อะนุกกะเมนิธะ.
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ     โลกานัง อะนุกัมปะโก
สัทธัสสะ ทัสสะนียัญจะ    สังเวชะนียะเมวะ จะ.
มังคะลัฏฐานะเมตัมปิ          สัมปัตตาทานิ เย มะยัง
ปะริสุทรายะ สัทธายะ          เย การา อาหะตา อิเม.
ปีติวัตถะริตา เตหิ             ปูเชมะ ระตะนัตตะยัง
พุทธะปูชายะ ทินนัญจะ    อิทัง โน กายะชีวิตัง.
ธัมมะปูชายะ ทินนัญจะ    อิทัง โน กายะชีวิตัง.
สังฆะปูชายะ ทินนัญจะ    อิทัง โน กายะชีวิตัง.
อีทิโส มาระชินายัง                 โอกาโส มังคะละมุตตะโม
พุทเธนะ พุทธะภาโว โย     ยะถา อะธิคะโต ตะถา.
สัมปะติ ปะฏิปัชชามะ            พุทธัตตะมุปะปัชชิตุนติ.

คำแปล

       พระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ, ทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุด, ณ ภายใต้มหาโพธิพฤกษ์อันประเสริฐ เลิศลํ้านี้, ในวันเพ็ญวิสาขมาสแล้วแล.
      ณ สถานที่นี้, พระองค์ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, จุตูปปาตญาณ, และอาสวักขยญาณ, ตามลำดับแล้ว, เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ผู้อนุเคราะห์ชาวโลก.
      บัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ได้มาถึงสถานที่อันเป็นที่ควรเห็น, เป็นที่ให้เกิดความสังเวช, และเป็นที่อันเป็นมงคลของกุลบุตรผู้มีศรัทธาแห่งนี้แล้ว, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, น้อมนำมาด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์เหล่านี้.
       ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบกายถวายชีวิตนี้เป็นพุทธบูชา, ขอมอบกายถวายชีวิตนี้เป็นธรรมบูชา, ขอมอบกายถวายชีวิตนี้เป็นสังฆบูชา, ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงชำนะมาร, โอกาสเช่นนี้, เป็นอุดมมงคล.
         ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมจิตปฏิบัติ, เพื่อเข้าถึงความเป็นผู้รู้, ผู้ตื่น, ผู้เบิกบาน, ตามที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุแล้ว ณ กาลบัดนี้ เทอญ.


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013551513353984 Mins