คำบูชาสถานที่ประสูติ (ลุมพินีวันสถาน)

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2564

คำบูชาสถานที่ประสูติ (ลุมพินีวันสถาน)

คำบูชาสถานที่ประสูติ
(ลุมพินีวันสถาน)


สัพพัญณู โลกะนาโถ โย        อิมัส๎มิง ลุมพินีวะเน
วิสาขะปุณณะมีกาเล               นิกขะมิ มาตุกุจฉิโต.
มะยันทานิสสะ สัมปัตตา           โลกะนาถัสสะ สัตถุโน
ฐานัมปิ ทัสสะนียัญจะ          สังเวชะนียะเมวะ จะ
มะยัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ           สังฆัญจะ สะระณัง คะตา.
นัตถิ โน สะระณัง อัญญัง          พุทโธ โน สะระณัง วะโร
นัตถิ โน สะระณัง อัญญัง          ธัมโม โน สะระณัง วะโร
นัตถิ โน สะระณัง อัญญัง          สังโฆ โน สะระณัง วะโร.
วินะโย โย จะ ปัญญัตโต        ธัมโม โย เจวะ เทสิโต
สิกขะมานา สะมาทายะ        กะริสสามะ ยะถาพะลัง
ปัฏฐะเปต์วา ขะยะวะยัง     สังขาเรสุ มะยัง อิธะ
ทุกขัญจะ ปะริชานิต๎วา        ปัญจักขันเธหิ สัมภุตัง
ภะวะชาติขะยัง ปัตตุง        วิทธังสิตุญจะ อาสะวัง
ปูเรสสามะ ยะถาพะลัง           ภาวะนาท๎วะยะมุตตะมันติ.


คำแปล

      พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ทรงเป็นสัพพัญญู, เป็นที่พึ่งของชาวโลก, ประสูติจากพระครรภ์ของพุทธมารดา, ในวันเพ็ญวิสาขมาส, ณ สุมพินีวัน สถานแห่งนี้.
      บัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ได้มาถึงสถานที่ประสูติของ พระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้เป็นศาสดา, เป็นที่พึ่งของชาวโลก, พระองค์นั้นแล้ว, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอถึงพระพุทธ, พระธรรม พระสงฆ์, เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า.
      ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า, ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า, ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า.
      พระธรรมวินัยใด, ที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ทรงแสดงและบัญญัติไว้ดีแล้ว, ข้าพเจ้าทั้งทลาย, สมาทานศึกษาอยู่, จักปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้น, ตามกำลังความสามารถ, ข้าพเจ้าทั้งทลาย, จักเริ่มพิจารณาถึงความสิ้นไปและความเสื่อมไป, ในสังขารทั้งทลาย, กำหนดรู้ทุกข์, อันเกิดมีเพราะขันธ์ห้า, บำเพ็ญภาวนาทั้งสองอันประเสริฐ, และเพื่อบรรลุถึงความสิ้นไปแห่งภพและชาติ, เพื่อกำจัดอาสวะ, ตามสมควรแก่เวลา, ณ สถานที่นี้ เทอญ.

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021599169572194 Mins