อังคุลิมาลปริตร : บทว่าด้วย สัจวาจาของพระองคุลิมาลเถระ นิยมสวดในงานแต่งงานหรือทำน้ำมนต์ให้คนท้องดื่ม คลอดบุตรง่ายปลอดภัย

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2564

อังคุลิมาลปริตร บทว่าด้วย สัจวาจาของพระองคุลิมาลเถระ นิยมสวดในงานแต่งงานหรือทำน้ำมนต์ให้คนท้องดื่ม คลอดบุตรง่ายปลอดภัย

อังคุลิมาลปริตร
บทว่าด้วย สัจวาจาของพระองคุลิมาลเถระ
นิยมสวดในงานแต่งงานหรือทำน้ำมนต์ให้คนท้องดื่ม คลอดบุตรง่ายปลอดภัย


(นำ) (หันทะ มะยัง อังคุลิมาละปะริตตัง ภะณามะ เส.)
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดอังคุลิมาลปริตรกันเถิด.)
(รับ) ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต,
ดูก่อนน้องหญิง จำเดิมแต่อาตมาเกิดโดยชาติอริยะแล้ว ;
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา,
มิได้รู้สึกว่าแกล้งจงใจ ทำลายชีวิตสัตว์เลย ;
เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ,
ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงมิแก่ตัวเธอ ;
โสตถิ คัพภัสสะ.
ขอความสวัสดีจงมิแก่สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ของเธอด้วยเถิด.

 

 

 Total Execution Time: 0.013098100821177 Mins