ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2564

640728_01.jpg

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ

ลักษณะธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คือ
๑. เป็นไปเพื่อความกำหนัด 
๒. เป็นไปเพื่อประกอบทุกข์
๓. เป็นไปเพื่อการสะสมกองกิเลส 
๔. เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่
๕. เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษ 
๖. เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ
๗. เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน 
๘. เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยาก

ลักษณะธรรมวินัย คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คือ
๑. เป็นไปเพื่อคลายกำหนัด 
๒. เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์
๓. เป็นไปเพื่อไม่สะสมกองกิเลส 
๔. เป็นไปเพื่อมักน้อย
๕. เป็นไปเพื่อความสันโดษพอใจของที่ตนมีอยู่
๖. เป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่
๗. เป็นไปเพื่อความเพียร
๘. เป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่าย
นี่คือธรรมวินัย คำสั่งสอนของพระพุทธองค์.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012760639190674 Mins