วิหารทานคาถา ใช้สวดอนุโมทนา ในงานถวายโบสถ์, วิหาร, ศาลาการเปรียญ, โรงเรียน, กุฏิ เป็นต้น

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2564

วิหารทานคาถา ใช้สวดอนุโมทนา ในงานถวายโบสถ์, วิหาร, ศาลาการเปรียญ, โรงเรียน, กุฏิ เป็นต้น

วิหารทานคาถา
ใช้สวดอนุโมทนา ในงานถวายโบสถ์, วิหาร, ศาลาการเปรียญ, โรงเรียน, กุฏิ เป็นต้น

สีตัง อุณหัง ปะฏิหันติ, เสนาสนะย่อมป้องกันเย็นและร้อน ;
ตะโต วาฬะมิคานิ จะ, และสัตว์ร้าย ;
สิริงสะเป จะ มะกะเส, งู ยุง ;
สิสิเร จาปิ วุฎฐิโย, ฝนที่ตั้งขึ้นในสิสิรฤดู (ฤดูหนาว) ;
ตะโต วาตาตะโป โฆโร, ลมและแดดอันกล้า ;
สัญชาโต ปะฏิหัญญะติ, เกิดขึ้นแล้ว ย่อมบรรเทาไป ;

เลณัตถัญจะ สุขัตถัญจะ ณายิตุง จะ วิปัสสิตุง,
วิหาระทานัง สังฆัสสะ อัคคัง พุทเธหิ วัณณิตัง,

การถวายวิหารแก่สงฆ์เพื่อเร้นอยู่ เพื่อความสุข เพื่อเพ่งพิจารณา
และเพื่อเห็นแจ้ง พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทานเลิศ ;


ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส, เพราะเหตุนั้นแล บุรุษผู้เป็นบัณฑิต ;
สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน, เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตน ;
วิหาเร การะเย รัมเม, พึงสร้างวิหารอันรื่นรมย์ ;
วาสะเยตถะ พะหุสสุเต, ให้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพหูสูตอยู่เถิด ;

เตสัง อันนัญจะ ปานัญจะ วัตถะเสนาสะนานิ จะ,
ทะเทยยะ อุชุภูเตสุ วิปปะสันเนนะ เจตะสา,

อนึ่ง พึงถวายข้าวนํ้าผ้าเสนาสนะแก่ท่านเหล่านั้น
ด้วยนั้าใจอันเลื่อมใสในท่านผู้ซื่อตรง ;


เต ตัสสะ ธัมมัง เทเสนติ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
ยัง โส ธัมมะมิธัญญายะ ปะรินิพพาต๎ยะนาสะโวติ,

เขารู้ธรรมอันใดในโลกนี้แล้ว จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพาน
ท่านย่อมแสดงธรรมนั้นอันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขา ดังนี้ ;

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง, ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน ;
รักขันตุ สัพพะเทวะตา, ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน ;
สัพพะพุทธานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง:
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ.

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง, ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน ;
รักขันตุ สัพพะเทวะตา, ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน ;
สัพพะธัมมานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ;
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ.

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง, ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน ;
รักขันตุ สัพพะเทวะตา, ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน ;
สัพพะสังฆานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง ;
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ.

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001728884379069 Mins