อาทิยสุตตคาถา ใช้สวดอนุโมทนา ในงานทำบุญบ้านประจำปี

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2564

อาทิยสุตตคาถา ใช้สวดอนุโมทนา ในงานทำบุญบ้านประจำปี

อาทิยสุตตคาถา
ใช้สวดอนุโมทนา ในงานทำบุญบ้านประจำปี

ภุตตา โภคา ภะตา ภัจจา,
โภคะทั้งหลายเราได้บริโภคแล้ว บุคคลทั้งหลายที่ควรเลี้ยง เราได้เลี้ยงแล้ว ;

วิติณณา อาปะทาสุ เม,
อันตรายทั้งหลาย เราได้ข้ามพ้นไปแล้ว ;

อุทธัคคา ทักขิณา ทินนา, ทักษิณาที่เจริญผล เราได้ให้แล้ว ;

อะโถ ปัญจะ พะลี กะตา, อนึ่งพลีห้าเราได้ทำแล้ว ;

อุปัฏฐิตา สีละวันโต สัญญะตา พ๎รัห๎มะจาริโน,
ท่านผู้มีศีลสำรวมแล้วประพฤติพรหมจรรย์ เราได้บำรุงแล้ว ;

ยะทัตถัง โภคะมิจเฉยยะ ปัณฑิโต ฆะระมาวะสัง,
บัณฑิตผู้ครองเรือน ปรารถนาโภคะเพื่อประโยชน์อันใด ;

โส เม อัตโถ อะนุปปัตโต, ประโยชน์นั้น เราได้บรรลุแล้ว ;

กะตัง อะนะนุตาปิยัง,
กรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนภายหลัง เราได้ทำแล้ว ;

เอตัง อะนุสสะรัง มัจโจ อะริยะธัมเม ฐิโต นะโร,
นรชนผู้จะต้องตายเมื่อตามระลึกถึงคุณข้อนี้อยู่ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรม ;

อิเธวะ นัง ปะสังสันติ,
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญนรชนนั้น ในโลกนี้ ;

เปจจะ สัคเค ปะโมทะตีติ.
นรชนนั้น ละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์ ดังนี้.

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013749361038208 Mins