คาถาเมื่อจุดเทียนชัย

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2564

คาถาเมื่อจุดเทียนชัย ในพระราชพิธีสัมพัจฉรฉันทร์ และพระราชพิธีอื่น ๆ

คาถาเมื่อจุดเทียนชัย
ในพระราชพิธีสัมพัจฉรฉันทร์ และพระราชพิธีอื่น ๆ

พุทโธ สัพพัญญุตะญาโณ       ธัมโม โลกุตตะโร วะโร
สังโฆ มัคคะผะลัฏโฐ จะ        อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง
เอตัสสะ อานุภาเวนะ        สัพพะทุกขา อุปัททะวา
อันตะรายา จะ นัสสันตุ        สัพพะโสตถี ภะวันตุ เต.

คำแปล

      พระพุทธเจ้ามีพระสัพพัญญุตญาณ ; พระธรรมประเสริฐเป็นโลกุตตระ ; พระสงฆ์เป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรคและผล ; รวมรัตนะเป็นสามดังนี้ ; ด้วยอานุภาพแห่งรัตนตรัยนี้ ; ทุกข์ทั้งปวงอุปัทวะทั้งหลายและอันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสูญไป ; ขอความสวัสดีทั้งปวงจงมีแก่ท่าน.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015624324480693 Mins