นโมการัฏฐกคาถา บทสวดว่าด้วยการถวายความนอบน้อมพระรัตนตรัย ๘ ประการ

วันที่ 03 ธค. พ.ศ.2563

นโมการัฏฐกคาถา บทสวดว่าด้วยการถวายความนอบน้อมพระรัตนตรัย ๘ ประการ

นโมการัฏฐกคาถา
บทสวดว่าด้วยการถวายความนอบน้อมพระรัตนตรัย ๘ ประการ

(นำ) (หันทะ มะยัง นะโมการัฏฐะกะคาถาโย ภะณามะ เส.)
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดนโมการัฏฐกคาถากันเถิด.)

(รับ) นะโม อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ มะเหสิโน,
ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ผู้ทรงแสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ;

นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ ส๎วากขาตัสเสวะ เตนิธะ,
ขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันสูงสุด ในพระศาสนานี้, ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ;

นะโม มะหาสังฆัสสาปิ วิสุทธะสีละทิฏฐิโน,
ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่, ผู้มีศีลและทิฏฐิอันงดงามหมดจด ;

นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง,
การนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า อะ อุ มะ ดังนี้ เป็นการดี ;

นะโม โอมะกาตีตัสสะ ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ,
ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยทั้ง ๓ นั้น อันล่วงพ้นโทษต่ำช้าเสียได้ ;

นะโมการัปปะภาเวนะ, ด้วยอำนาจแห่งการกระทำความนอบน้อม ;

วิคัจฉันตุ อปัททะวา. ขออุปัทวะทั้งหลาย จงปราศจากไป.

นะโมการานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม ;

สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา, ขอความสวัสดีจงบังเกิดมี ตลอดกาลทุกเมื่อ ;

นะโมการัสสะ เตเชนะ, ด้วยเดชแห่งการกระทำความนอบน้อม ;

วิธิมหิ โหมิ เตชะวา. ขอเราจงเป็นผู้มีเดช ในมงคลพิธีเถิด.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.079220680395762 Mins