วิธีรับศีล ๘

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2564

640623_02.jpg

วิธีรับศีล ๘

คำอาราธนาศีล ๘
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ,
อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ.
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ,
อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ.
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ,
อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ.

คนเดียว เปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง
เปลี่ยน ยาจามะ เป็น ยาจามิ

คำให้ศีล ๘
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง ศัจฉามิ.
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
(ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง)

ผู้สมาทานพึงรับว่า อามะ ภันเต.

พระว่าต่อ ผู้สมาทานพึงว่าตามดังนี้
๑. ปาณาติปาตา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๒. อะทินนาทานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๓. อะพ๎รัห๎มะจะริยา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๔. มุสาวาทา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๖. วิกาละโภชะนา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะ มาลาคันธะวิเลปะนะ ธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๘. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

พระว่าสรุปศีล ๘ ดังนี้
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ,
สีเสนะ สุคะติง ยันติ, สีเลนะ โภคะสัมปะทา,
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ, ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย.

ผู้สมาทานรับว่า สาธุ พร้อมกันแล้วกราบ ๓ ครั้ง ตั้งใจถวายทาน ฟังเทศน์ เจริญภาวนามัย หรือฟังพระสวดมนต์ต่อไป

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015625 Mins