คาถา ปริศนาธรรม

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2564

คาถา ปริศนาธรรม

คาถาคงกระพันชาตรี

     อิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุทธะนาเมอิ อิเมนาพุทธะตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิ ตะโจ พระพุทธะ จงมาเป็นหนังมังสัง พระธรรมจงมาเป็นเนื้อ อัฏฐิ พระสังฆะ จงมาเป็นกระดูก ตรีเพชรคงคง อิสวาสุ สวาสุอิ สุสวาอิ พุทธะปิติอิ.

      พระคาถาบทนี้ ควรจะสวดภาวนาเป็นประจำ อย่าได้ขาดจะได้เป็นเครื่องคุ้มกันอาวุธ ทั้งอยู่ยงคงกระพัน แคล้วคลาดภาวนา ๗ จบ แล้วยกมือลูบศีรษะทุกคราว ประสิทธินักแล.

 

คาถาศัตรูกลับเป็นมิตร

      อาทิตย์เป็นมิตรกับครู จันทร์โฉมตรูพุธนงเยาว์ ศุกร์ปากหวานอังคารรับเอา ราหูพุธเสาร์เป็นมิตรต่อกัน มหาสุญโญ จะ สัมโภโค สังสาเรนะ วิคัจฉะติ อิติปิโส นิพพานังทุกขัง อิติปิโส นิพพานัง อนิจจัง อิติปิโส นิพพานัง อนัตตา กุสะลา ธัมมา อกุสะลา ธัมมะ มะ คือ ตัวกู อะคือตัวไอั...(ขื่อศัตรู) มนุษย์ศัตรู อุกู จะอยู่ให้สุข อย่าทำรัายแก่กู มะอะอุ อุอะมะ.
      พระคาถาบทนี้ภาวนาโห้ดีวันละ ๕ จบ จะให้คุณเมตตามหานิยมแล.

 

คาถาบูชา ร.๕

(นะโม ๓ จบ)

พระสยามมินโท วะโรอิติ พุทธะสังมิ
อิติอะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโมพุทธายะ.

     สวดภาวนา ๕ จบ แล้วตั้งจิตอธิษฐานตามความปรารถนาของท่านจะเกิดประสิทธิผลแก่ตัวท่านเอง.

 

คาถาบูชาพระเจ้าตากสินมหาราช

(นะโม ๓ จบ)

ปู่ตาก ตะกุอิตัล ตากสิน ราชะโย ตังอิ.
ภาวนา ๓ จบ แล้วตั้งจิตอธิษฐานใจบนบานศาลกล่าวตามที่ปรารถนาเกิด ดีนักแล.

 

คาถาบูชากรมหลวงชุมพรฯ
โอม ชุมพร จุติ อิทธิ กะระณัง สุโข นะโม พุทธายะ 
นะ มะ พะ ทะ จะ พะ กะ สะ มะ อะ อุ.
(ภาวนา ๓ จบ)

     ก่อนจะออกเดินทางไกล แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นเมตตามหานิยม.


คาถาบูชาพระศิวะ (อิศวร)
โอม อิศราเม ศิวะเทวัญจะ ภะวันตุ เม.
ทุติยัมปิ อิศราเม ศิวะเทวัญจะ ภะวันตุ เม.
ตะติยัมปิ อิศราเม ศิวะเทวัญจะ ภะวันตุ เม.

คาถาบูชาพระพิฆเนศ
องการพินทุ นากังอุปนัง อุปันนัง พรหมมะโน จะ อินโท พิฆเนศโต มหาเทโว อะหัง วันทามิ สัพพะทา สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ปะสิทธิเม. (สวด ๓ จบ)

      • พระพิฆเนศ เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะ เป็นบรมครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ เป็นเทพเจ้าผู้ประทานความสำเร็จ ในการประกอบการค้าการศึกษา และการแสดงละคร สวดอาราธนาบูชาทุกวัน ๆ ย่อมประสบผลแล.


คาถาแม่พระธรณี
(นะโม ๓ จบ)
ตัสสะ เภสีสะโต ยะกาคงคา โสตัง ปะวัตตันติ มะระเสนา ปิติฏฐาตุง อะสัทโกนโต ปะลายิงสุ ปะริมา นุภาเวนะ มะระเสนา ปะระชิตา ทิโส ทิสัง ปะลายันติ วิทังเสติ อะเสสะโต สาธุ.

      • ก่อนออกจากบ้านภาวนาคาถานี้ ๓ จบ ขอให้แม่พระธรณี ปกปักรักษาบ้านเรือนให้ ป้องกันเภทภัยโจรร้าย ดีนักแล.

 

คาถาบูชาพระพรหม

      โอมปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะรัง พรหมเรสสะยัม ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโมโหติลูกะปัม ทะระมา ยิกยานัง ยะไวยะลา คะมุลัม สะทานันตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเต นะมัตเต จะ อะการัง ตะโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมันตะรามา กัตถะนารัมลา จะสะระวะปะติตัม สัมโภพะกะละโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ.
       คาถาบทนี้ ภาวนา ๓ จบ ก่อนถวายเครื่องสักการะ หรือก่อนออกจากบ้านสถานเคหาที่มีศาลพระพรหมตั้งอยู่ ตั้งจิตอธิษฐานด้วยบารมีขององค์ท่านจะช่วยคุ้มครอง.


คำขอขมามาลาพวงดอกไม้

• มาลาพวงดอกไม้      มาลาพวงดอกไม้
ทำมาไว้ให้บูชา      ทำมาไว้ให้บูชา
บูชาองค์พระพุทธ      สุวิสุทธิ์หยุดปวงมาร

บูชาองค์พระธรรม      ที่ช่วยนำความสุขมา (ซ้ำ)
• บูชาองค์พระสงฆ์      ผู้ดำรงทรงวินัย

ขอบูชาให้เกริกไกร      รัตนตรัยของไทยเรา
สิบนิ้วเฝ้าประนม      นอบน้อมชมขจัดเป่า

ธูปเทียนเหนือเศียรเกล้า      พวกชาวเรามาบูชา (ซ้ำ)
พุทธัง นมามิ       รวมอิทธิชนะมาร

ธัมมัง นมามิหัง      นัอมพระธรรมแห่งดำสอน
สังฆัง นมามิ      เตือนสติชอนัอมกร
เทวดาช่วยนำพร      น้อมชินวร องค์ศาสดา (ซ้ำ)

"ย. อันทรบุตร"


คาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม
(วัดเพชรสมุทรฯ จ.สมุทรสงคราม)

        สะทา วะชิระสะมุททะวะระวิหาเร ปะติฏฐิตัง นะระเทเวหิ ปูชิตัง ปัตตะหัตถัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ ทูระโต.
        สวดวันละ ๕ จบ น้อมจิตถึงองค์ท่านจักแคล้วคลาดปลอดภัย อธิษฐานสิ่งใดย่อมสำเร็จตามประสงค์แล.

 

คาถาบูชาพลวงพ่อวัดไร่ขิง

     กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา มะเหสักขายะ เทวะตายะ อะภิปาถิตัง อิทธิปาฏิหาริกัง มังคะละจินตาราม พุทธะปะฏิมากะรัง ปูชามิหัง ยาวะชีวัญจะ สุกัมมะโก สุขะปัตถิตายะ.

ภาวนา ๓ จบ แล้วอธิษฐานจิตเถิด ย่อมบังเกิดผล.

 

คาถาบูชาหลวงปู่ทวด
(นะโม ๓ จบ)

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา.
ภาวนา ๕ จบ ก่อนนอนหรือก่อนออกเดินทาง เหมือนมีบารมีท่านคุ้มครอง ประเสริฐนักแล.


คาถาเมตตามหานิยม

พุทธังเมตตา นะ ชาลีติ ธัมมังเมตตา นะ ชาลีติ
สังฆังเมตตา นะ ชาลีติ สีวะลีเมตตา นะ ชาลีติ
โอมมะพะลัง วา ราชะกุมาโร วา ราชะกุมารี วา ราชา วา
ราชินี วา คะหัฏโฐ วา ปัพพะชิโต วา สะมะโณ วา
พ๎ราห๎มะโณ วา อิตถี วา ปุริโส วา วาณิโช วา วาณิชา วา
อุปาสะโก วา อุปาสิกา วา ทาระโก วา ทาริกา วา สัพเพ อิเม
ชะนา พะหู ชะนา มัง ปิยายันตุ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ มะหาลาภะสักการา ภะวันตุ เม.

      คาถาบทนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "คาถาพระสีวะลี" เป็นพระคาถาทรงอานุภาพศักดิ์สิทธิ์สูงยิ่งทางเมตตามหานิยม หมั่นสวดภาวนาทุกคืนก่อนนอนจะเกิดลาภผลดีนักแล.

 

ปริศนาธรรม
คั่นอยากกินข้าวให้ปลูกใส่ผะลานหิน

     อธิบาย : ถ้าอยากสุขสบายมีที่พึ่งในโลกหน้า ให้หมั่นทำบุญตักบาตรสร้างกุศลเอาไว้ ผะลานหิน หมายถึง บาตร

คั่นอยากเป็นคนมีศีลให้ฆ่าพ่อตีแม่

     อธิบาย : ถ้าอยากเป็นอริยบุคคลพ้นจากทุกข์ให้ฆ่าอวิชชา อวิชชา เป็นต้นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิด อวิชชา เปรียบเหมือนพ่อแม่

คั่นอยากให้พี่น้องมาแวให้ฆ่าหมู่เดียวกัน

     อธิบาย : ถ้าอยากมีเพื่อนฝูงบริวารให้รู้จักเสียสละ กำจัดความ ตระหนี่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความตระหนี่ เปรียบเหมือนสหาย

คั่นอยากไปสวรรค์ให้ไปแก้ซิ่นในวัด.

     อธิบาย : ถ้าอยากไปสวรรค์หรือนิพพาน ให้ศึกษาธรรมะ และ ปฏิบัติธรรมในวัด แก้ซิ่น หมายถึง แก้ผ้าที่ห่อคัมภีร์ธรรม.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0038145502408346 Mins