ชัยมงคลคาถา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พาหุงมหากา

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2564

ชัยมงคลคาถา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พาหุงมหากา ผู้ที่ได้สวดเป็นประจำจะมีชัยชนะ มีความเจริญก้าวหน้า เป็นบทสวดสรรเสริญชัยชนะของพระพุทธเจ้า ๘ คาถา

ชัยมงคลคาถา
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พาหุงมหากา ผู้ที่ได้สวดเป็นประจำจะมีชัยชนะ มีความเจริญก้าวหน้า เป็นบทสวดสรรเสริญชัยชนะของพระพุทธเจ้า ๘ คาถา


พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี, ได้ทรงชำนะพญามาร, ซึ่งได้เนรมิตแขนตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ, ขี่ช้างพลายคีรีเมขล์, พร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องกึกก้อง, ด้วยธรรมวิธีมีทานบารมีเป็นต้นนั้น, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน.
มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี, ได้ทรงชำนะอาฬวกยักษ์ดุร้าย ผู้มีจิตกระด้างลำพอง หยาบข้ายิ่งกว่าพญามาร, เข้ามารุกรานราวีตลอดรุ่งราตรี ด้วยวิธีทรมานเป็นอันดี คือ ขันติธรรมนั้น, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน.
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรงชำนะพญาช้างนาฬาคีรีซึ่งกำลังเมามัน ร้ายแรงเหมือนไฟป่าลุกลาม ร้องโกญจนาทเหมือนฟ้าฟาด, ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือพระเมตตานั้น, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน.
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี, ได้ทรงชำนะองคุลิมาลโจร ทารุณร้ายกาจนัก ทั้งฝีมือเยี่ยมควงดาบไล่ตามพระองค์ไปตลอดทาง ๓ โยชน์, ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์นั้น, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน.
กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เด ชะยะมังคะลานิ. ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี, ได้ทรงชำนะนางจิญจมาณวิกา ที่ทำมารยาเสแสร้งกล่าวโทษพระองค์ โดยผูกท่อนไม้กลมแนบเข้ากับท้อง ทำเป็นท้องมีครรภ์แก่, ด้วยสมาธิวิธีในท่ามกลางประชุมชนนั้น, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน.
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี, ผู้รุ่งเรืองด้วยดวงประทีป คือพระปัญญา, ได้พบทางชำนะสัจจกนิครนถ์ ผู้มีนิสัยตลบตะแลง มีสันดานโอ้อวดมืดมนด้วยพระปัญญาดุจดวงปทีปวิธีนั้น, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน.
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี, โปรดให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส เนรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานนันโทปนันทนาคราช ผู้มีฤทธิ์มาก แต่มีความรู้ผิด, ด้วยวิธีแสดงอุปเท่ห์แห่งฤทธิ์นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน.
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พ๎รัห๎มัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนี, ได้ทรงชำนะห้าวพกาพรหมผู้มีฤทธิ์มีความสำคัญตนผิด, ว่าเป็นผู้มีฤทธิ์ รุ่งเรืองด้วยวิสุทธิคุณ ถือมั่นด้วยมิจฉาฑิฏฐิ เหมีอนดังถูกงูร้ายกำลังตรึงรัดไว้แน่นแฟ้น, ด้วยวิธีคือ เทศนาญาณนั้น, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมิแก่ท่าน.
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ. นรชนใดไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี ซึ่งพระพุทธชัยมงคล ๘ คาถา แม้เหล่านี้ทุกๆวัน ; นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลาย มีประการต่าง ๆ เป็นอเนก ถึงซึ่งวิโมกข์สิวาลัย อันเป็นบรมสุข แล.

มะหาการุณิโก นาโถ, ผู้เป็นที่พึ่งของลัตว์ ประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณา ;
หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา, ยังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็ม เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ;
ปัตโต สัมโพธิมุตฅะมัง, ถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดม ; 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ,
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ;
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง, ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน ; 
ชะยันโต โพธิยา มูเล, สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน, เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ, ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล, อะปะราชิตะปัลลังเก, สีเส ปะฐะวิโปกขะเร, อะภิเสเก สัพพะพุทรานัง, อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ. ขอท่านจงมีชัยชนะในมงคลพิธี เหมือนพระจอมมุนีทรงชนะมารที่โคนโพธิพฤกษ์, ถึงความเป็นผู้เลิศในสรรพพุทธาภิเษก, ทรงปราโมทย์อยู่บนอปราชิตบัลลังก์อันสูงเป็นจอมมหาปฐพี, ทรงเพิ่มพูนความยินดีแก่เหล่าประยูรญาติศากยวงศ์ฉะนั้น.
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง, เวลาที่สัตว์ประพฤติชอบ ชื่อว่าฤกษ์ดี มงคลดี ;
สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง, สว่างดี รุ่งดี ;
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ, และขณะดี ครู่ดี ;
สุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจาริสุ, บูชาดีแล้ว ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย ;
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง, กายกรรม เป็นประทักษิณ ส่วนเบื้องขวา ;
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง, วจีกรรม เป็นประทักษิณ ส่วนเบื้องขวา ;
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง, มโนกรรม เป็นประทักษิณ ส่วนเบื้องขวา ;
ปะณิธี เต ปะทักขิณา, ความปรารถนาของท่าน เป็นประทักษิณ ส่วนเบื้องขวา ;
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ, สัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นประทักษิณ ส่วนเบื้องขวาแล้ว ;
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ. ย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลาย อันเป็นประทักษิณ ส่วนเบื้องขวา.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง, ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ;
รักขันตุ สัพพะเทวะตา, ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน ;
สัพพะพุทธานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ;
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต (สวดให้ตัวเอง เปลี่ยน เต เป็น เม). ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่าน (เรา) ทุกเมื่อ.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง, ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ;
รักขันตุ สัพพะเทวะตา, ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน ;
สัพพะธัมมานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ;
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต (เม). ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่าน (เรา) ทุกเมื่อ.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง, ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ;
รักขันตุ สัพพะเทวะตา, ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน;
สัพพะสังฆานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆ์ทั้งปวง ;
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต (เม). ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่าน (เรา) ทุกเมื่อ เทอญ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0085113644599915 Mins