ผู้ที่ได้สวดเป็นประจำจะมีชัยชนะ มีความเจริญก้าวหน้า เป็นบทสวดสรรเสริญชัยชนะของพระพุทธเจ้า ๘ คาถา
...อ่านต่อ
ขอเชิญเทวดาทั้งหลายในจักรวาลโดยรอบ จงมาสู่สถานที่แห่งนี้ขอจงฟังพระสัทธรรมของพระจอมมุนี ผู้ชี้ทางสวรรค์และนิพพาน
...อ่านต่อ
ประมวลบทนิยมสวดท้ายทำวัตรเช้า ๑. ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ ๒. ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ ๓. เทวตาทิปัตติทานคาถา ๔. สัพพปัตติทานคาถา ๕. ปัฏฐนฐปนคาถา
...อ่านต่อ
ประกอบด้วย - คำบูชาพระรัตนตรัย - คำกราบพระรัตนตรัย - ปุพพภาคนมการ - พุทธานุสสติ , พุทธาภิคีติ - ธัมมานุสสติ , ธัมมาภิคีติ - สังฆานุสสติ , สังฆาภิคีติ - อตีตปัจจเวกขณปาฐะ - อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
...อ่านต่อ
ประกอบด้วย - คำบูชาพระรัตนตรัย - คำกราบพระรัตนตรัย - ปุพพภาคนมการ - พุทธาภิถุติ , ธัมมาภิถุติ , สังฆาภิถุติ - รตนัตตยัปปณามคาถา - คำแผ่เมตตา - สัพพปัตติทานคาถา
...อ่านต่อ
ธัมมกายพุทธลักขณัง สัพพัญณุตญาณปวรสีลัง นิพพานารัมมณปวรวิลสิตเกสัง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล