วันตรุษจีน วันรวย

วันที่ 01 กพ. พ.ศ.2565

m612x918%20%284%29.jpg

วันตรุษจีน วันรวย
ความกตัญญูเป็นเหตุสังเกตได้

ดูก่อนบุตรคหบดี มารดาบิดา ผู้เป็นทิศเบื้องหน้า บุตรควรทะนุบำรุง ด้วย 5 ประการ คือ

1. ท่านได้เลี้ยงเรามาแล้ว เราจักเลี้ยงดูท่านเหล่านั้น

2. เราจักทำกิจของท่าน

3. เราจักดำรงวงศ์ตระกูลไว้

4. เราจักปฏิบัติตนเป็นผู้รับมรดก

5. เมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้ว เราจักเพิ่มทักษิณาทานให้

                5 สิ่งนี้ เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ในวันที่พระองค์ทรงเห็นกับ สิงคลกคฤหบดีบุตร กำลังไหว้ทิศทั้ง 6 ตามที่บิดาได้สั่งเสียไว้ เนื่องจากบิดามารดามีศรัทธาในพระพุทธศาสนา บิดาบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน มารดาออกบวชบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ นามว่า พระสิงคาลกมาตาเถรี

                วันตรุษจีน ประเพณีของบรรพบุรุษจีนที่สืบทอดกันมาหลายพันปี พิจารณาดูดีๆก็ล้วนแล้วแต่ ทำ 5 สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้

               ความกตัญญูกตเวที ต่อ บรรพบุรุษบุพการี บิดามารดา ผู้ล่วงลับ วัฒนธรรมของชนชาติจีนไม่เคยหายไปจากใจ แม้จะอยู่ในแผ่นดินเกิดหรือย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น 5 สิ่งนี้ติดตัวไปตลอด และทำทุกปี จนเป็นประเพณีท้องถิ่น

                ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี หากกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ย่อมเป็นเหตุทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญมั่งคั่งและมั่นคง จึงไม่แปลก ผู้มีเชื้อสายจีน ทำธุรกิจประสบความสำเร็จ สร้างวงศ์ตระกูลให้เกริกก้อง ยิ่งใหญ่ไปทั่วโลก.

                1-4 ทำได้ดีไม่มีข้อติ จะมี ก็ ข้อ 5 นี่แหละ แม้สิ่งที่ทำ จะทำถูกประเพณี ถูกวิธี คือ พิธีไหว้ของให้หมู่ญาติที่ล่วงลับ ไหว้เจ้าที่ ไหว้วิญญาณเร่ร่อน แต่หากจะทำให้ถูกหลักวิชชา ให้หมู่ญาติได้บุญเต็มที่ ต้องทำเหมือนกับพระเจ้าพิมพิสารที่ทำบุญถวายสังฆทาน ภัตตาหาร ไทยธรรมแด่หมู่สงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข

                  ทำตามคำแนะนำของพุทธองค์ หลังถวายก็ ยถาฯ สัพพี กรวดน้ำอุทิศบุญให้ญาติที่รอรับบุญ เมื่อญาติได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็เปลี่ยนภพภูมิจากที่ลำบากไปเป็นสหายแห่งเทวดาที่มีความสุข ด้วยอานิสงส์ของบุญที่ได้ทำอย่างถูกหลักวิชชา

                 และหากจะให้ดียิ่งๆขึ้น อย่ารอทำเพียงปีละครั้ง ควรทำทุกวัน หลังใส่บาตร ให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา ก็กล่าวว่า..

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขด้วยเถิด.

                  บรรพบุรุษจะได้ไม่ต้องรอนาน ได้บุญทุกวัน เราเองก็ได้ชื่อว่า เป็นบุตรหลานที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างถูกหลักวิชชาทุกวัน และเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต สั่งสมบุญเป็นนิจ แบบนี้ จะทำให้มีความสุขทุกวัน เพราะ..

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย : การสั่งสมบุญนำสุขมาให้

สุขสันต์วันตรุษจีนทุกๆคนนะจ๊ะ...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
1 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015693147977193 Mins