ธรรมกถึก

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2547

 

 

ธรรมกถึก แปลว่า ผู้กล่าวสอนธรรม คือ ผู้แสดงธรรมหรือนักเทศน์

 

            ธรรมกถึก ในความหมายสูงสุดคือผู้แสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับชราและมรณะ เพื่อความดับเบญจขันธ์

 

ธรรมกถึก ใช้เรียกพระภิกษุผู้เทศนาธรรมสอนชาวบ้าน เรียกเต็มว่า พระธรรมกถึก

พระธรรมกถึก มีองคคุณ ๕ ประการคือ

๑. แสดงธรรมไปตามลำดับ ไม่ตัดลัดใจความ

๒. อ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจ

๓. ตั้งเมตตาจิตปรารถนาให้เป็นประโยชน์ แก่ผู้ฟัง

๔. ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภ

๕. ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่น

 

 Total Execution Time: 0.00083239873250326 Mins