บุญทําให้อายุยืน และอายุสั้น

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2566

10-8-66-1-b.jpg

บทที่ ๕๑
บุญทําให้อายุยืน และอายุสั้น


              พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลผู้มีความกตัญญู กตเวที เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลก เมื่อผู้มีความกตัญญู มาตามระลึกถึงบุพการี ผู้เคยมีอุปการคุณที่ล่วงลับไปแล้ว ย่อมทำบุญอุทิศไปให้


              บุคคลที่เคยประพฤติดีประพฤติชอบ ครั้นละโลกแล้วไปสู่เทวโลก เมื่อได้รับบุญที่ญาติมิตรอุทิศไปให้ ย่อมทำให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ ยศ และอธิปไตย คือความเป็นใหญ่ บุญทำให้อายุยืนดังนี้


              ส่วนบุคคลที่เคยประพฤติผิดพลาด ครั้นละโลกแล้วไปสู่อบาย ต้องทนทุกข์จากการถูกทัณฑ์ทรมาน อยู่ในยมโลก เมื่อได้รับบุญจากญาติมิตรที่อุทิศไปให้ บุญนี้จะไปตัดรอนวิบากกรรมให้ทุเลาลง ที่ทุกข์มากก็ทุกข์น้อย ที่ทุกข์น้อยก็พ้นทุกข์ หมายถึง ระยะเวลาในการรับทัณฑ์ทรมานลดลง บุญทำให้อายุสั้นดังนี้


              บุญจึงมีอุปการะมาก เป็นที่พึ่งของสรรพชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0068181832631429 Mins