เนื้อนาบุญ

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2566

11-8-66-1-b.jpg

บทที่ ๕๒
เนื้อนาบุญ


               ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปแสดงธรรมบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ทรงปรารภอังกุรเทพบุตร กับอินทกเทพบุตร มีสาระสำคัญว่า


                อังกุรเทพบุตร เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ทำทาน ด้วยการตั้งเตาหุงข้าวเลี้ยงมหาชนยาวถึง ๑๒ โยชน์ ต่อเนื่องถึงหมื่นปี แต่ผู้มารับทานนั้นไม่มีศีล


                ส่วนอินทกเทพบุตร ถวายข้าวเพียงทัพพีเดียวแก่พระอนุรุทธะ ยังมีอานิสงส์มากกว่าทานของอังกุรเทพบุตร


                ท่านทานบดีทั้งหลาย พระบรมศาสดาตรัสว่า “บุคคลควรเลือกให้ทาน ในเขตที่ตนให้แล้วจะมีผลมาก เพราะการเลือกให้ พระสุคตทรงสรรเสริญ1


                 “บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า บุญมีประมาณน้อยจะไม่มาถึง แม้หม้อน้ำย่อมเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกมาทีละหยาดได้ ผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ ฉันนั้น2

 

1อังกุรเทพบุตร มก. ๔๓/๓๓๔

2พิฬารปทกเศรษฐี มก. ๔๒/๒๗ , มจ. ๒๕/๖๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.022628533840179 Mins