การคบคน

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2547

 

 

ควรคบคนที่คบตน
ไม่ควรคบคนที่ไม่คบตน
ผู้ใดไม่คบคนที่คบตน
ผู้นั้นชื่อว่าไม่มีธรรมของสัตบุรุษ

 

ขุ . ชา . ปญฺญาส . ๒๘ / ๒๓

 Total Execution Time: 0.0023874004681905 Mins