สัตบุรุษ

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2547

 

สัตบุรุษ แปลว่า คนดี คนสงบ คนที่พร้อมมูลด้วยธรรม

 

สัตบุรุษ หมายถึงคนที่มีคุณธรรม คนที่เป็นสัมมาทิฐิ คนที่ประพฤติธรรมเป็นปกติ

 

            สัตบุรุษ ในทางปฏิบัติคือคนที่ประกอบด้วยสัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ ๑) เป็นผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ คือ ศรัทธา หิริโอตตัปปะ พาหุสัจจะ วิริยะ สติ ปัญญา ๒) ไม่ปรึกษาอะไรเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น ๓) ไม่คิดอะไรเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น ๔) ไม่พูดอะไรเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น ๕) ไม่ทำอะไรเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น ๖) มีความเห็นชอบ เป็นสัมมาทิฐิ ๗) ให้ทานโดยเคารพ ไม่ให้เบบทิ้งขว้าง

 

 Total Execution Time: 0.0069842179616292 Mins