ผู้มีปิยวาจา

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ใด พึงกล่าวถ้อยคำอันไม่เป็นเหตุให้ใครๆ ขัดใจ

ไม่หยาบคาย เป็นเครื่องให้รู้ความได้และเป็นคำจริง

เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์

 

ขุ. ธ. ๒๕/๗๐

 

 Total Execution Time: 0.002233350276947 Mins