มุทิตาสักการะ พระมหาเถระ ราชบัณฑิต… แห่งรัตนโกสินทร์

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2549

พระธรรมกิตติวงศ์ ( ทองดี สุรเตโช, ป. ธ. ๙ , ราชบัณฑิต)

เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม

.....พระมหาเถระ … ผู้เปี่ยมด้วยปัญญาแห่งธรรม พระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปูชนียภิกขุผู้ยังคุณูปการแก่พระพุทธศาสนา และการคณะสงฆ์ไทยมากมายเป็นอเนกประการ

ด้วยศีลาจารวัตร อันงดงาม ที่มีดีทั้งภายนอกและภายในเป็นที่ประจักษ์ จนเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใสในทรงคุณอันประเสริฐของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าน จากเกียรติประวัติและผลงานของท่านเป็นที่ปรากฏโดยย่อนี้

พระธรรมกิตติวงศ์ ( ทองดี สุรเตโช ป. ธ. ๙ ราชบัณฑิต )

ข้อมูล ๑๕ ก. พ. ๒๕๔๗

ภูมิลำเนา เป็นชาวอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

วัน / เดือน/ ปีเกิด ๑๕ กุมภาพันธ์ พ . ศ. ๒๔๘๙ อายุ ๕๘ ปี พรรษา ๓๗

บรรพชา ๑๓ พฤษภาคม พ . ศ. ๒๕๐๓ ณ วัดไตรภูมิ พระครูวิมลวชิรากร เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท ๒๖ มิถุนายน พ . ศ. ๒๕๑๐ ณ วัดไตรภูมิ พระวชิรสารโสภณ วัดหงษ์ทอง จ. กำแพงเพชร เป็นพระอุปัชฌาย์

ด้านการศึกษา

ประโยค ป . ธ. ๙ สำนักเรียนวัดปากน้ำ พ. ศ. ๒๕๑๕

ได้รับพระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ปี พ . ศ. ๒๕๒๔

เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง

เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง

เป็นกรรมการตรวจร่างและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง

เป็นหัวหน้าวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบ ในเขตภาค ๑๔ ณ วัดไร่ขิง จ . นครปฐม และในเขตภาค ๓ ณ วัดพิกุลทอง จ. สิงห์บุรี

เป็นอาจารย์สอนประโยค ป . ธ. ๘ และ ป. ธ. ๙ โรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนกลางของคณะสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ

เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดราชโอรสาราม

 

ด้านการปกครอง

เป็นเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม พ . ศ. ๒๕๑๖

เป็นเจ้าคณะแขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

เป็นเจ้าคณะภาค ๑๖

เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม หน้าที่เกี่ยวกับการคณะสงฆ์

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นประธานคณะอนุกรรมการดูแลปรับปรุงสถาบันส่งเสริมและพัฒนาการพระศาสนา ( หุปผาสวรรค์ จังหวัด ราชบุรี)

เป็นรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้นฉบับพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา พุทธศักราช ๒๕๓๐

เป็นรองประธานกรรมการตรวจสำนวนการแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นภาษาไทย

สมณศักดิ์

พ . ศ. ๒๕๑๕ ประโยค ป. ธ. ๙ สำนักเรียนวัดปากน้ำ

พ . ศ. ๒๕๑๙ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์

พ . ศ. ๒๕๒๔ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิโมลี

พ . ศ. ๒๕๓๑ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติโมลี

พ . ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติวงศ์

พ . ศ. ๒๕๓๙ ราชบัณฑิต ประเภทวรรณศิลป์ สาขาวิชาตันติภาษา สำนักศิลปกรรม

เป็นภาคีสมาชิกวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๖ เป็นราชบัณฑิตวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๙

ผลงาน

ภาษาธรรม

คำวัด ๑ - ๕

สมณศักดิ์ : ยศช้าง ขุนนางพระ

หลักการแต่งฉันท์ , ภาษามคธ ธรรมวาท, คู่มือการศึกษาบาลี เล่ม ๑- ๔ , ข้อคิด ข้อเขียน

ตั้งแต่จากศาสนกิจในด้านงานการปกครอง งานการคณะสงฆ์ดูแลรับผิดชอบเอาใจใส่พระภิกษุสามเณรให้มีระเบียบวินัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใสในเขตปกครอง ที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะภาค ๑๖ กรรมการมหาเถรสมาคม โดยปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งรับผิดชอบในส่วนของหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๘

งานในด้านการศึกษา ที่ท่านให้ความสำคัญและถือว่าเป็นธุระหลักอีกด้าน โดยเป็นทั้งเจ้าสำนักเรียนวัดราชโอรสาราม พระอาจารย์สอนชั้น ป. ธ. ๙ โรงเรียนพระปริยัติธรรมของ คณะสงฆ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น

และด้วยความแตกฉานในพระปริยัติธรรมนั้น ในปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นถึง ราชบัณฑิต ประเภทวรรณศิลป์ สาขาวิชาตันติภาษา สำนักศิลปกรรม กล่าวได้ว่าเป็นราชบัณฑิตรูปที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูยิ่ง

ส่วนงานที่โดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์อีกประการ คือเรื่องของงานด้านการเผยแผ่ ผู้ฉลาดรู้ในการแสดงออก อันมาจากความเป็นพหูสูต เนื่องจากความรู้ในการศึกษา ตลอดถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ท่านมีความเชี่ยวชาญ ทั้งการแสดงปาฐกถาธรรม เทศนาอบรมสั่งสอนเพื่อให้ความรู้ความคิดเพิ่มพูนสติปัญญา แก่พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ในโอกาสต่าง ๆ ที่ท่านได้รับอาราธนาให้เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในวาระนั้น ๆ ด้วยความเมตตามาโดยตลอด

รวมไปถึง ด้วยความรอบรู้ วิริยะอุตสาหะในการประพันธ์งานพระศาสนาเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานอีกมากมาย เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่วยให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย มีความสมบูรณ์ด้วยเนื้อหา จากการเลือกใช้ถ้อยคำภาษาที่งดงาม ให้ความกระจ่าง แจ่มแจ้งปรากฏชัดเจนเข้าถึงในหลักธรรมที่พร้อมในการนำเสนออยู่ทุก ๆ ครั้ง

และถึงแม้จะมากด้วยภาระกิจอยู่มากมาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านยังให้การสนับสนุนและได้เมตตารับเป็นพระอุปัชฌาย์ ในโครงการอบรมธรรมทายาทบรรพชา และอุปสมบทหมู่ มาจนถึงปัจจุบันซึ่งท่านเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ของพระภิกษุและสามเณรแล้วกว่านับพันนับหมื่นรูป ผู้ได้ประกอบสมณธรรมให้เป็นเนติแบบแผนสืบมา ด้วยมุ่งเห็นประโยชน์อันกุลบุตรทั้งหลายพึงจะได้รับในพระพุทธศาสนานี้ รวมทั้งญาติโยมสาธุชนผู้มีความศรัทธาเป็นจำนวนมากที่ให้การสนับสนุน อย่างไม่ขาดสายอีกด้วย

พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนับได้ว่าเป็นปูชนียภิกขุผู้หาได้ยากยิ่ง เป็นพระแท้ผู้มุ่งมั่นยืนหยัดรับธุระ สนใจ เอาใจใส่งานแห่งพระศาสน์ เพื่อปกป้อง รักษา เพื่อพัฒนาสู่จรรโลงสังคมให้ดีงาม มุ่งหวังสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยท่านถือว่า ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา คือภาระกิจของท่านโดยเต็มใจ ไม่มีข้อแม้ ท่านจะเป็นหนึ่งในแนวหน้า ที่กล้าก้าวออกนำความดีที่มีพร้อม เที่ยงธรรม อย่างองอาจกล้าหาญ ในทุกสถานการณ์ที่เข้ามาอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ อย่างสุดกำลังที่พร้อมจะทุ่มเทให้ ไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ตาม ด้วยความอดทน อดกลั้น โดยสงบเสงี่ยมและสง่างาม ท่านจึงชนะใจได้โดยธรรม สามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปทุก ๆ ครั้ง เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ผู้เข้าถึงได้ สมนามพระมหาเถระพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ราชทินนาม พระธรรมกิตติวงศ์ โดยแท้

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๙ ชนมายุที่เวียนมาถึงนี้ เป็นอีกวาระหนึ่งที่ถือเป็นโอกาสให้ได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีอันมีปรากฏเป็นอเนกประการ ให้เป็นแบบอย่างถึงภาพแห่งการใช้วันเวลาทั้งชีวิต น้อมอุทิศเพื่อยังคุณประโยชน์ตนและประโยชน์แก่ชาวโลก ที่แสดงถึงความมีเมตตากรุณา หนักแน่น มั่นคง อันมาจากจิตใจที่สูงส่งด้วยคุณธรรมแห่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งเหล่านั้น

คณะศิษยานุศิษย์ เหล่ากัลยาณมิตรทั่วประเทศ และมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ขอน้อมน้อมบูชาสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยการขอน้อมจิตอธิษฐาน อาราธนาบารมีธรรมพระธรรมกายแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตเจ้าทุก ๆ พระองค์ ตลอดจนบุญบารมีธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สั่งสมอบรมมาด้วยดีแล้ว ได้โปรดส่งผลดลบันดาล อภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อายุขัยยืนยาว ปราศจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพ - โรคาพาธ ตลอดจนปราศจากอุปสรรคภัยอันตรายทั้งปวง ขอให้เจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดา และสถิตเป็นทักขิไนยบุคคลอันพิสุทธิ์ เป็นมิ่งขวัญกำลังแห่งใจ แก่เหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.

 

สุมินต์ตรา

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.053926030794779 Mins