การผูกเวร

วันที่ 22 มค. พ.ศ.2546

 

 

คนเหล่าใดมัวแต่ผูกเวรกันว่า
เขาเคยด่าเรา เคยฆ่าเรา เคยชนะเรา
หรือว่าเคยลักของเราไป
เวรของพวกเขาจะสงบระงับไม่ได้เลย

 

ทีฆีติโกสลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๘๑๔