ฉันท์พี่น้อง

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2546

 

.....อยู่ด้วยกันต้องรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีอะไรเราก็แบ่งปันกัน… มีอาหาร …ก็แบ่งปันอาหาร มีน้ำ …ก็แบ่งปันน้ำ มีปัจจัย ๔ อันควรแก่สมณะบริโภค ..เราก็แบ่งปัน ใครประสบทุกข์ได้ยาก …. เราก็ปรึกษาหารือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และในยามใดที่เพื่อนสหธรรมิก …เกิดท้อแท้ …ท้อถอย เราก็ปลอบขวัญ ให้ความอบอุ่นใจ เป็นกำลังใจให้แก่กัน อย่างนี้เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0014469186464945 Mins