อนาคามี

วันที่ 31 มีค. พ.ศ.2546


            .....อนาคามี แปลว่า ผู้ไม่มาสู่กามธาตุอีก หมายความว่าจะไม่กลัวมาเกิดในโลกนี้อีก จะปรินิพพาน คือ ดับกิเลสได้เด็ดขาดในภพที่เกิดนั้น

 

            .....อนาคามี เป็นชื่อเรียกพระอริยบุคคลที่บำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุอนาคามิผล แต่ยังเป็นเสขะคือยังต้องศึกษาบำเพ็ญเพียรต่อไปอีกจนกว่าจะได้บรรลุอรหัตผล

 

              .....อนาคามี เป็นผู้ละสังโยชน์ระดับต่ำ ๓ อย่างได้เหมือนโสดาบันแล้ว และยังละเพิ่มได้อีก ๒ อย่าง คือ กามราคะ และปฏิฆะ

 

            .....อนาคามี เมื่อสิ้นชีวิตแล้วจะไปเกิดในพรหมโลกชั้นอวิหา ชั้นอตัปปา ชั้นสุทัสสา ชั้นสุทัสสี และชั้นอกนิฏฐา เพราะเป็นภูมิที่อยู่ของพระอนาคามี แล้วปรินิพพานในพรหมโลกนั้นเลย

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.015493631362915 Mins