ใจเป็นหัวหน้า

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2550

 

กามคุณ ๕ ในโลก มีใจเป็นที่ ๖ อันท่านนี้แจ้งไว้แล้ว

บุคคลคลายความพอใจในกามคุณนี้แล้ว

ย่อมพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้

สํ. ส. ๑๕/๒๓

 Total Execution Time: 0.0052957534790039 Mins