สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี

วันที่ 29 กพ. พ.ศ.2551

สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ. ๖)

เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม

ชาติภูมิ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี มีนามเดิม ทองเจือ นามสกุล สายเมือง เกิดเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ตรงกับวันอังคารขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีวอก ณ ปากคลองบางเขน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เข้ารับการบรรพชา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๗ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยมุนี (แปลก วุฑฺฒิญาโณ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระจุลคณิศร (จรัส สุตธโน) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๔๘๑ ป.ธ.๖

พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นพระครูวิจิตรธรรมคุณ

พ.ศ.๒๔๘๙ เป็นพระจินดากรมุนี

พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามเดิม

พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นพระธรรมจินดาภรณ์

พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นพระมหารัชมังคลาจารย์

พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นพระพุทธพจนวราภรณ์

พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี

ผลงานทางการคณะสงฆ์

๑.งานปกครอง

- เป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

- เป็นประธานคณะกรรมการคณะธรรมยุต

- เป็นกรรมการมหามกุฎราชวิทยาลัย

-เป็นประธานกรรมการร่างกฎหมายมหาเถรสมาคม

- เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

- เป็นกรรมการอำนวยการจัดสร้างพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์

- เป็นประธานกรรมการพิจารณายกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง

- เป็นกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลาง

- เป็นกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของคณะสงฆ์

๒.งานด้านการศึกษา

- เป็นกรรมการสังคีติการกสงฆ์ สังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำระพระไตรปิฎก ฉบับมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

- กรรมการจัดการสอนศีลธรรม

- กรรมการสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย

๓.งานสาธารณูปการ

- เป็นองค์อุปถัมภ์และดำเนินการก่อสร้าง วัดไกรลาส อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

- เป็นประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

- กรรมการพิจารณาปรับปรุงตลาดเฉลิมโลก

๔.งานเผยแผ่

- เป็นแม่กองงานพระธรรมทูต

๕.งานพัฒนาสังคม

- กรรมการจัดตั้งทุนสาธารณสุขสงเคราะห์ และศึกษาสงเคราะห์

เนื่องในวาระคล้ายวันเกิด ๙๙ ในปีพ.ศ.๒๕๕๐

ด้วยอายุวัฒนมงคลกว่า ๑๐๐ ปี และอายุพรรษากาลกว่า ๗๙ พรรษา แห่งท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี พระมหาเถระรัตตัญญู ผู้รับธุระงานพระศาสนาอย่างอเนกประการ ด้วยวิริยะอุตสาหะอันมากด้วยภูมิรู้และภูมิธรรมยิ่ง ล้วนก่อประโยชน์และความเจริญแก่งานคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง

ในวาระโอกาสคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เวียนมาถึงในปีนี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ เจริญอายุ ๑๐๐ ปี นับเป็นศุภวาระมงคลอันยังความปิติยินดียิ่งแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดจนศิษยานุศิษย์ พร้อมเพรียงปรารภเหตุแสดงมุทิตาสักการะร่วมบำเพ็ญบุญกุศลน้อมถวาย ด้วยความเคารพรัก เลื่อมใสศรัทธาในท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ปรารถนายิ่งให้ท่านสถิตย์เป็นทั้งที่พึ่ง เป็นหลักชัย ดั่งเช่นรัตนะแห่งธรรม น้อมนำความสุข ความร่มเย็นในอมตะธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สู่กระแสใจแห่งพุทธศาสนิกชนโดยถ้วนหน้า นับเนื่องยาวนานสืบไป .

โดย..ดุสิตา.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017910083134969 Mins