พิธีอัญเชิญพระธาตุ

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2551

     สืบเนื่องจากประเทศศรีลังกาและประเทศไทย มีความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาที่แนบแน่นมาเป็นเวลาช้านาน และตามที่รัฐบาลประเทศศรีลังกา โดยท่านประธานาธิบดี มหินทา ราชาปักษี ได้ส่งจดหมายกราบนมัสการพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อขอพระพุทธรูป

นอกจากนี้ การถวายพุทธปฏิมากรในครั้งนี้ยังตรงกับดำริเดิมของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่มีความตั้งใจจะถวายพุทธปฏิมากรเกตุดอกบัวตูมกายมหาบุรุษให้กับวัดต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สำคัญเกี่ยวกับ “ธรรมกาย” ว่าเป็นสภาวธรรมอันบริสุทธิ์ที่มีอยู่ภายในตัวของมนุษยชาติ การถวายพุทธปฏิมากรให้แก่วัดในศรีลังกา จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมสายใยของพุทธบุตรทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อนำมาสู่การศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน อันเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในอนาคตพุทธบุตรทุกรูปทั่วโลกจะได้ช่วยกันเผยแผ่ความรู้อันสำคัญนี้ไปสู่ชาวโลกทุกคน โดยเริ่มต้นจากการถวายพุทธปฏิมากรให้แก่ประเทศศรีลังกาเป็นประเทศแรกของโลก

เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดพิธีอัญเชิญพระธาตุบรรจุบนพระเศียรองค์พระประธาน เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดต่างๆ ในประเทศศรีลังกา จำนวน ๒๒๒ องค์ เริ่มด้วยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นำสาธุชนจำนวนหลายหมื่นคนที่มาร่วมในพิธี ในชุดสีขาว ๆ พร้อมเพรียงกันบริเวณประกอบพิธี เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของพิธีดังกล่าวเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระพุทธศาสนาใน ๒ ประเทศ (ศรีลังกา-ไทย) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

จากนั้นผู้แทนสาธุชนถวายพานพระธาตุแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ เพื่อบรรจุพระธาตุบนพระเศียรองค์ประธานทั้ง ๒๒๒ องค์ จากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อนำอธิษฐานจิต และแผ่เมตตา

มีสาธุชนทั้งภายในและต่างประเทศเดินทางมาร่วมพิธีหลายหมื่นคน ในจำนวนนี้มีเอกอัครราชทูตประเทศศรีลังกา นายเจ.บี.ทิสานายกะ พร้อมภรรยาเดินทางมาร่วมพิธีด้วย

พิธีถวายองค์พระธรรมกาย เพื่อประดิษฐานยังวัดต่างๆ ในประเทศศรีลังกาครั้งนี้ โดยดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย ที่ปรารถนาจะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน สานสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว.

โดย..บุญรักษา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0077439824740092 Mins