อุปสรรคในการสร้างบารมี

วันที่ 31 กค. พ.ศ.2554

จนทรพัย์ อับปัญญา มิจฉาทิฎฐิ สติไม่ดี ไม่มีกัลยาณมิตร ทำแต่เรื่องผิดศีล 
สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการสร้างบารมี

จนทรัพย์.. ทำให้ต้องเสียเวลาทำมาหากิน จะไม่มีเวลาไปประกอบบุญกุศลใดๆ หรือมีเวลาว่างแต่ก็ไม่มีทรัพย์ทำบุญทำทาน
อับปัญญา.. ไม่มีปัญญารู้เห็นตามความจริง ว่าชีวิตคือการเกิดมาสร้างบารมีเพื่อเลิกเกิด จึงไม่เห็นการสร้างบุญกุศลเป็น ความสำคัญ
มิจฉาทิฏฐิ.. มีความเชื่อผิดจากความจริง เช่น เชื่อว่าตายแล้ว สูญจึงไม่รู้ว่าจะทำความดีไปทำไม
สติไม่ดี.. เรียกว่าเป็นอาภัพสัตว์อยู่แล้ว ทำประโยชน์อะไรให้ชีวิตตนเองและผู้อื่นไม่ได้เลย
ไม่มีกัลยาณมิตร.. ไม่มีใครตักเตือนสั่งสอนอบรมให้รู้อะไรควรทำ อะไรควรเว้น เกิดเปล่าตายเปล่า
ทำแต่เรื่องผิดศีล.. คนที่หมกมุ่นในเรื่องการประกอบบาปกรรม มักไม่ยอมรับความดีงาม เพราะจะทำชั่วไม่สนุก


นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ก็ยังมีสิ่งที่จะทำลายจิตใจไม่ให้สร้างคุณความดีสำเร็จอยู่อีก 5 ประการ เรียกว่า "นิวรณ์ 5" คือ

กามฉันทะ ความรู้สึกพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ใจคอยวนเวียนคิดแต่เรื่องเหล่านี้
พยาบาท การคิดแค้น ผูกพยาบาท อาฆาต จองเวร
ถีนะมิทธะ ง่วงเหงาหาวนอน หดหู่ซึมเซา
อุทัจจะกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านกับอดีต ปัจจุบัน อนาคต รำคาญใจตนเอง รำคาญผู้อื่น
วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในทั้งหมด กลายเป็นคนเชื่อยาก ดื้อดึง