อานิสงส์กฐิน

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2554

กฐินทานนี้มีอานิสงส์มาก เพราะเป็นทานพิเศษยิ่งกว่าทานอื่นใด ด้วยเป็นกาลทานและสังฆทาน นับเป็นทานชนิดเดียวที่ผู้ให้และผู้รับได้อานิสงส์ด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย

ฝ่ายผู้รับ
พระสงฆ์ครั้นรับกฐินแล้วย่อมได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย ๕ ประการ คือ

-  เที่ยวไปไหนไม่ต้องบอกลา ก็ไม่เป็นอาบัติ
-  เที่ยวไปไหนไม่ต้องถือเอาไตรจีวรไปครบสำรับก็ได้ ไม่เป็นอาบัติ
-  ฉันโภชนะเป็นหมู่เป็นคณะได้ ไม่เป็นอาบัติ
-  ฉันโภชนะที่รับถวายภายหลังได้ ไม่เป็นอาบัติ
- เก็บอติเรกจีวรได้ตามปรารถนาตลอดกาล ๔ เดือน และขยายเขตจีวรกาลออกไปได้ถึงกลางเดือน ๔

ฝ่ายผู้ให้
ทายกผู้ถวายกฐินทาน และผู้มีส่วนร่วมในงานบุญนี้ ด้วยการบริจาคทรัพย์ก็ดี ด้วยบริจาควัตถุสิ่งของก็ดี ย่อมได้อานิสงส์อันไพบูลย์ทั้งในภพนี้และภพชาติต่อๆ ไป อาทิ

-  ทำให้เป็นผู้มีความมั่งคั่ง มั่นคงในโภคทรัพย์สมบัติและหน้าที่การงาน
-  เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม
-  เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป
-  เป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส ตั้งมั่นในสมาธิและเข้าถึงธรรมได้ง่าย
-  แม้ละโลกแล้วย่อมได้ยังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เป็นต้น

โดยเฉพาะอานิสงส์แห่งการถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์นั้น ต่อไปในภายหน้า ผู้ถวายย่อมจะมีเครื่องนุ่งห่มอันประณีตและบริบูรณ์ไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มด้วยประการใดๆ เลย กฐินทานเป็นบุญใหญ่ มีอานิสงส์มากมายสุดประมาณ

เมื่อเราสร้างบารมีกันแบบสุดๆ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ก็บอกว่า พวกเราก็จะได้ที่สุดของที่สุด ดังนี้

-  ได้ที่สุดของรูปสมบัติ คือ กายมหาบุรุษ
-  ได้ที่สุดของทรัพย์สมบัติ คือ สมบัติจักรพรรดิ
-  ได้ที่สุดของคุณสมบัติ คือ ทรงอภิญญา
-  ได้ที่สุดแห่งยศ คือ พระเจ้าจักรพรรดิ
-  ได้ที่สุดของสุข คือ เอกันตบรมสุข
-  ได้ที่สุดแห่งสรรเสริญ คือ ไม่ถูกนินทา

 

 

 Total Execution Time: 0.00080874760945638 Mins