อานิสงส์และประโยชน์ของการเห็นดวงปฐมมรรค

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2554

อย่างน้อย อานิสงส์และประโยชน์จากการเห็นดวงปฐมมรรค มี ๑๘ ประการ คือ

๑.  มีใจเป็นหิริโอตตัปปะ โดยที่ไม่ทราบว่า หิริโอตตัปปะคืออะไร
๒.  เปลี่ยนสภาพใจจากแข็งกระด้างเป็นอ่อนโยน จากใจบาปเป็นเมตตากรุณา
๓.  หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ฝันเห็นแต่สิ่งมิ่งมงคล
๔.  ปราศจารโรคภัย แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ
๕.  พ้นจากไฟพิษ และคมศาสตรา
๖.  เทวดาย่อมคุ้มครอง
๗.  เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์
๘.  ตายแล้วไปสู่สวรรค์ ไม่หลงตาย
๙.  สุขภาพจิตดี
๑๐.  ใบหน้าผ่องใส
๑๑.  ไม่แก่เกินวัย
๑๒.  ความจำดี
๑๓.  ตัดสินใจถูกต้อ ความคิดมีเหตุผล
๑๔.  ไม่ฟุ้งซ่าน มีสติ
๑๕.  ปกครองตัวเองได้ ไม่หมดอาลัยในชีวิต
๑๖.  ทำกุศลขึ้น บุญไม่เสื่อม
๑๗.  บริหารงานไม่เหนื่อย แม้เหนื่อยก็สดชื่นคืนสภาพเดิมเร็ว
๑๘.  เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความคิดทันสมัย

 

 

 Total Execution Time: 0.013591118653615 Mins