อานิสงส์การถวายทาน

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2554


 

ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก

สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน

กิติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรขจายทั่วไป

ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างจากธรรมของคฤหัสถ์

เมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์