อานิสงส์ของการให้ทานที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2554

ผู้ที่ให้ทานโดยรู้จักความพอเหมาะพอดี ไม่เบียดเบียนทั้งตนเอง และผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน
จะได้อานิสงส์ดังนี้

๑. ไม่ว่าเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ตาม จะมีทรัพย์สมบัติมากติดตัวข้ามภพข้ามชาติไป

๒. ทรัพย์สมบูรณ์ที่ได้มาจะคงทน ภัยใดๆ จะทำอันตรายไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย คือ น้ำท่วม
ราชภัย คือ ถูกหลวงยึด หรือเวนคืน
อัคคีภัย คือ ภัยจากไฟไหม้
โจรภัย คือ ถูกโจรปล้น
รวมทั้งพยาบาทภัย คือ ภัยจากการถูกคนปองร้าย

ยกตัวอย่าง ปลูกบ้านเป็นตึกแถวเอาไว้ เกิดไฟไหม้ลุกลาม แต่พอมาถึงบ้านเรา ไฟจะหยุด ไม่ลามต่อ
เป็นเพราะบุญจากการทำดีด้วยจิตบริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียนใคร เป็นอานิสงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เอง