ของที่ควรแก่การให้ทาน

วันที่ 27 สค. พ.ศ.2554

ของที่ควรแก่การให้ทาน มีอยู่ทั้งหมด ๑๐ ประการ ดังต่อไปนี้

๑. อาหารและยารักษาโรค
๒. น้ำ
๓. เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
๔. ยานพาหนะ
๕. ดอกไม้
๖. ของหอม
๗. เครื่องลูบไล้
๘. ที่นั่งที่นอน
๙. ที่อยู่อาศัย
๑๐. ดวงประทีป คือ ไฟที่ให้แสงสว่าง

สิ่งของทั้งสิบประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ควรแก่การให้ทาน เมื่อให้แล้วจะได้บุญมาก
ของที่ทำทานเราก็ต้องเลือกดูเหมือนกัน เพราะไม่ใช่ว่าให้แล้วจะได้บุญทุกอย่างไป
ของบางอย่างให้ทานแล้วได้บุญ แต่บางอย่างก็ไม่ได้บุญ

 

 

 Total Execution Time: 0.001864751180013 Mins