โทษของการผิดศีล ๕ ข้อที่ ๒

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2554

ผิดศีลข้อที่ ๒
ลักทรัพย์, ฉ้อโกง, ฉกฉวย

โทษด้านสุขภาพ
- โรคจิต โรคหวาดผวา
- จิตใจกังวล ไม่มีความสุข ฯลฯ

โทษในปัจจุบัน
- จิตใจโหดร้ายหยาบกระด้าง
- ไม่มีใครอยากเข้าใกล้
- มีโรค ฯลฯ

โทษด้านกฎหมาย
- ม.๓๓๔ ลักทรัพย์ โทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี และปรับไม่เกินหกพันบาท
- ม.๓๓๙ ทวิวรรค ๕ ชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย โทษประหารชีวิต ฯลฯ

โทษข้ามชาติ
- ย่อมเกิดในนรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต
- อดอยาก ยากจน เข็ญใจ ไร้ที่พึ่ง
- พินาศเพราะภัยพิบัติต่างๆ
- โภคทรัพย์ที่ได้มาไม่ยั่งยืนถาวร ฯลฯ