อานิสงส์การทำทานด้วยศรัทธา

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2554


การทำทานด้วยความศรัทธา

ผู้ที่ให้ทานด้วยศรัทธาในเรื่องบุญกุศล เชื่อว่าโลกหน้ามีจริง ศรัทธาว่านรกสวรรค์มีจริง
จะมีบุญติดตัวไป ๒ ประการ คือ

๑. ไม่ว่าผู้นั้นจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ตาม จะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมาก สมบัติจะเกิดได้มาก
ทั้งๆ ที่ให้ทานน้อย เพราะใจขณะที่ทำทานนั้นฟู ขยายเต็มที่ เมื่อให้ทานไปก็เหมือนกับว่า
ของนั้นถูกกลั่นด้วยใจบริสุทธิ์ จึงมีผลบุญมาก

แต่ถ้าไม่มีความศรัทธา ทำทานด้วยใจขุ่นมัว สมบัติที่เราทำทานไปก็ไม่ถูกกลั่น
ถึงแม้จะทำบุญด้วยทรัพย์สมบัติมาก แต่ก็ได้บุญน้อย

๒. ด้วยอำนาจแห่งศรัทธา มีจิตใจผ่องใสขณะให้ทานนั้น ทำให้ไม่ว่าเกิดกี่ชาติก็ตาม
จะได้รูปร่างที่สวยงามน่าเลื่อมใส มีผิวพรรณงามประดุจทองคำ