อายุของชาวสวรรค์เมื่อเทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2554

 

 อายุของชาวสวรรค์ชั้น ๑ จาตุมหาราชิกา   เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์  เท่ากับ ๙ ล้านปีมนุษย์ 
 อายุของชาวสวรรค์ชั้น ๒  ดาวดึงส์  เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์  เท่ากับ  ๓๖ ล้านปีมนุษย์
 อายุของชาวสวรรค์ชั้น ๓  ยามา  เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์  เท่ากับ  ๑๔๔ ล้านปีมนุษย์
 อายุของชาวสวรรค์ชั้น ๔  ดุสิต  เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์  เท่ากับ  ๕๗๖ ล้านปีมนุษย์
 อายุของชาวสวรรค์ชั้น ๕  นิมมานรดี  เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์  เท่ากับ  ๒,๓๐๔ ล้านปีมนุษย์
 อายุของชาวสวรรค์ชั้น ๖  ปรนิมมิตสวัตดี  เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์  เท่ากับ  ๙,๒๑๖ ล้านปีมนุษย์