ควรละความโกรธ

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2557

 

 

1. โกธํ ชเห วิปฺปชเหยฺย มานํ
สํโยชนํ สพฺพมติกฺกเมยฺย
ตํ นามรูปสฺมิมสชฺฌมานํ
อกิญฺจนํ นานุปตนฺติ ทุกฺขา ฯ


ควรละความโกรธ และมานะ
เอาชนะกิเลสเครื่องผูกมัดทุกชนิด
ผู้ที่ไม่ติดอยู่ในรูปนาม หมดกิเลสแล้ว
ย่อมแคล้วคลาดจากความทุกข์ .

 

One should give up anger and pride
One should overcome all fetters
ill never befalls him who is passionless
Who clings not to Name and Form .

 


2. โย เว อุปฺปติตํ โกธํ รถํ ภนฺตํว ธารเย
ตมหํ สารถึ พฺรูมิ รสฺมิคฺคาโห อิตโร ชโน ฯ


ผู้ใดยับยั้งความโกรธที่เกิดขึ้นได้ทันที
เหมือนายสารถีหยุดรถที่กำลังแล่นไว้ได้
ผู้นั้นไซร้เราเรียกว่า นายสารถี
ส่วนคนนอกนี้ได้ชื่อว่าเพียง ผู้จับเชือก .


Whoso as rolling chariot, checks
His anger which has risen up
Him l call charioteer
others merely hold the reins.

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0094127972920736 Mins