วันอัญเชิญพระบรมธาตุ

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2557

ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ โรยกรีบดอกดาวโรย ดาวรวย

ตอนที่  7

วันอัญเชิญพระบรมธาตุ

        ในระหว่างวันที่  7-13  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2557  เทศกาลเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก  ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา  เป็นวันสำคัญของโลก  จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุ  ไปประดิษฐานที่ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ ณ พุทธอุทยานนานาชาติ  อำเภอ  โพนพิสัย  เมืองหนองคาย  ประกาศพระพุทธคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เอง  ทรงชี้ทางสวรรค์  พระนิพพานให้แก่มนุษย์และเหล่าเทวดา

 

        บุคคลใดได้ปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสอน  นั่งสมาธิอย่างถูกหลักวิชา  ได้แน่วแน่  ไม่ถอนถอย  คือ  ทำสมาธิ  วางใจไว้ในตัว  ตรงศูนย์กลางกาย  กลางท้อง  ย่อมบรรลุธรรมในระดับใดระดับหนึ่งแน่นอน  ขอให้เป็นมนุษย์ที่มีสติสัมปชัญญะที่สมบรูณ์  แม้ไม่เคยนับถือพระพุทธศาสนามาก่อนก็ตาม

 

        พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุไปพุทธอุทยานนานาชาติ  ที่จังหวัดหนองคาย  ประกอบด้วย ขบวนอัญเชิญที่งดงาม  ศักดิ์สิทธิ์  มีพระบรมธาตุ  เสด็จนำหน้าตามด้วยพระสงฆ์องค์คุณของพระรัตนตรัย  ผู้เป็นพุทธบุตรอีกพันกว่ารูป  เดินทำสมาธิน้อมสักการะบูชาพระบรมธาตุ  เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์  ที่จักบังเกิดผลบุญมหาศาล  หล่อเลี้ยงแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินแก้ว  ประชาชนพลเมืองล้วนตั้งใจรักษาศีล  ประพฤติธรรม  มีแต่ความเป็นศิริมงคลเกิดขึ้นกับแผ่นดินไทย  ภัยพิบัติต่าง ๆ จางหายมลายไป  ฝนตกตามฤดูกาล  พอเหมาะพอสม  ไร้อุทกภัย  น้ำไหลหลาก ดินฟ้าอากาศมีแต่ความชุ่มเย็น  คนไทยทั้งชาติมีจิตใจรวมเป็นหนึ่ง  ตามระลึกถึงพระมหากรุณาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

        ขอเชิญสาธุทั้งหลาย  มาร่วมโปรยดอกดาวเรืองดาวรวยน้อมสักการะพระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์  บูชาพระสงฆ์  บุคคลใดได้น้อมบูชาด้วยจิตที่เสื่อมใส  ด้วยดอกไม้ของหอม  ย่อมได้ผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใส  ได้สมบัติอัศจรรย์

 

        เหมือนดั่งท่านชฎิลเศรษฐีในสมัยพุทธกาลที่เคยทำหม้อดอกไม้ทองคำ  3  ใบ  บรรจุไว้ในพระเจดีย์ทองคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า  ส่งผลให้ชฎิลเศรษฐี  เป็น  1  ใน  5 เศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในสมัยพุทธกาล  มีภูเขาทองคำสูง  80  ศอก  เกิดขึ้นหลังบ้าน

 

        ได้สมบัติพระนิพพาน  คือ ตรัสรู้ธรรมได้โดยง่าย  ระลึกชาติได้ตั้งแต่เยาว์วัยไปทุกชาติ  ตราบเข้าสู่อายตนนิพพาน  แม้ในชาติปัจจุบัน  ใครที่ได้น้อมสักการะ บูชาพระบรมธาตุ  ด้วยจิตที่เสื่อมใส  หากตั้งความปราถนาในทางที่ชอบ  ประกอบด้วยกุศล  จักสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็น  เพราะบุญจากการสักการะบูชาพระบรมธาตุ  เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทานุภาพ  ตัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายให้อ่อนกำลัง  ทำให้บุญศักดิ์สิทธ์ซึ่งเกิดจากการบูชาพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุ  ส่งผลก่อน  ส่งผลเป็นความสำเร็จดั่งปราถนาตามกำลังแห่งบุญของตน

บทสารคดี  รัตนวนาลี
12/05/57

 
 Total Execution Time: 0.020734683672587 Mins