การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยจิตเลื่อมใส

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยจิตเลื่อมใส

 
   การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไปประดิษฐานไว้ในสถูปเจดีย์ เพื่อทำการสักการบูชา ถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ที่จะส่งผลต่อผู้กระทำโดยตรงอย่างจะนับจะประมาณมิได้ ดังมีเรื่องราวปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมากมาย เช่น
 

   เรื่องของนางเสสวดีที่ได้ทำการบูชาพระธาตุของพระสารีบุตร ด้วยอัญมณีและดอกไม้ทองคำในสมัยเป็นมนุษย์ ก็ส่งผลทำให้ไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (เสสวดีวิมานวัตถุ)
 

   หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่มีเครื่องสักการะใดๆเลย แต่ได้ประกอบกุศลโดยการชักชวนผู้อื่นให้บููชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตที่เลื่อมใส ก็ส่งผลให้ไปเกิดป็นเทพบุตรชั้นดาวดึงส์ (อเนกวัณณวิมานวัตถุ)
 

   หรือแม้เป็นเพียงผู้จัดดอกไม้ที่ผู้อื่นนำมาถวายพระสถูปให้ดูเรียบร้อยสวยงาม ก็ส่งผลให้ไปเกิดเป็นเทพบุตรชั้นดาวดึงส์ (สุนิกขิตตวิมานวัตถุ)
 

   ตรงกันข้ามกับผู้ที่ห้ามญาติไปบูชาพระสถูปเจดีย์ และติเตียนการบูชาพระสถูป ซึ่งบาปส่งผลทำให้ไปเกิดเป็นเปรต ได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆนานา (ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ)
 

   การบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตที่เลื่อมใสนี้ มีอานิสงส์เสมอกับการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนม์อยู่
 

   และด้วยอานิสงส์อันไม่มีประมาณนี้เอง หลังจากละโลกแล้ว ผลบุญนี้จะช่วยปิดอบาย ได้เสวยทิพยสมบัติในเทวโลก และครองจักรพรรดิสมบัติในมนุษยโลก วนเวียนอยู่แต่ในสุคติภูมิ จนกระทั่งบรรลุมรรค ผล นิพพาน....
 

อยู่ในบุญ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0012173811594645 Mins