สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ 2

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2557

 

สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ 2


         การเข้าถึงนิโรธ มาบัติก็คือการเข้านิพพาน

ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ นิพพานชนิดนี้เรียกว่า นิพพานเป็นหรือที่เรียกว่า อุปาทิเสนิพพาน ซึ่งอยู่ในกายมนุษย์นี้ผู้ที่ทำสมาธิได้ระดับนี้ จะสามารถนั่งสมาธิได้ตลอด 7วัน 7 คืน โดยไม่รับประทานอาหารแต่อย่างใด แต่อยู่ได้ด้วยปีติ คือสุขจากการทำสมาธิ เราสามารถเข้าหาความสุข ในนิพพานนี้ได้โดยต้องฝึกใจ ให้ใจหยุดใจนิ่งให้ได้เสียก่อน


         พระราชภาวนาวิสุทธิ์ให้ทัศนะไว้ว่า การเข้านิโรธสมาบัติ "เป็นเรื่องของพระอริยเจ้า คือการได้
เป็นพระโสดาบัน ได้เป็นพระสกิทาคามี ได้เป็นพระอนาคามี จนกระทั่งได้เป็นพระอรหันต์ พระอรหันต์จะเข้านิโรธ มาบัติได้เพราะใจท่านไม่มีเครื่องเหนี่ยวรั้ง กิเลสไม่หุ้มห่อ ไม่มีอะไรผูกพัน ความโลภ ความโกรธความหลงอะไรต่าง ๆ ละลายหายสูญสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปหมดแล้ว ใสบริสุทธิ์แจ่มกระจ่างตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลา ใจไปเป็นพระอรหันต์แล้ว จึงเข้านิโรธ มาบัติได้ นิโรธแปลว่าดับก็ได้ แปลว่าหยุดก็ได้ นิโรธะหยุด คือใจหยุดนิ่งอย่างดีแล้ว หยุดจากความอยากทั้งมวล เมื่อหยุดก็ ว่าง เมื่อ ว่างก็เห็น เมื่อเห็นก็รู้พอรู้ก็หลุดเป็นไปตามลำดับ จนกระทั่งใจหลุดพ้นจากกิเล อาสวะ บริสุทธิ์ ว่าง เข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายใน" 3

 


ประโยชน์ของสมาธิในพระพุทธศาสนา


         กิจกรรมหลังจากนักศึกษาได้ศึกษา บทที่ 6 ประโยชน์ของสมาธิกับชีวิตประจำวัน จบโดยสมบูรณ์แล้วโปรดทำแบบประเมินตนเองหลังเรียนบทที่ 6 และกิจกรรม 1, 2 ในแบบฝึกปฏิบัติบทที่ 6แล้วจึงศึกษาบทที่ 7 ต่อไปโดย รุปเราจะเห็นว่าสมาธิมีประโยชน์อย่างมากในทุกด้าน และสมาธิที่ดีนั้นไม่มีโทษ ให้ความสุขจึงเป็นการ มควรอย่างยิ่งที่เราจะทำสมาธิด้วยการนำใจมาหยุดนิ่งในแหล่งแห่งความสุข คือ ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลา เพื่อเข้าถึงแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงภายใน

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 
 
 
 Total Execution Time: 0.0011006991068522 Mins