มีภพอันวิเศษเป็นที่อยู่

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2557

มีภพอันวิเศษเป็นที่อยู่


            ถ้าเราได้มีโอกาสศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนา เราจะพบว่า ในภพภูมิที่เราอยู่นี้มี ถึง 31 ภพ
ภูมิ ซึ่งถ้าจะแบ่งง่ายๆ ก็สามารถที่จะแบ่งเป็น 2ส่วน คือส่วนที่เป็นสุคติภูมิ ภพภูมิที่ดี และส่วนที่เป็น
ทุคติภูมิ ภพภูมิที่ไม่ดี โลกมนุษย์ที่เราอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของสุคติภพในทางพระพุทธศาสนา การที่บุคคลละจากโลกนี้ไป จะไปสุคติหรือทุคติสามารถวัดได้จากความใสหรือความหมองของใจ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "จิตฺเตสงฺกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกงฺขา" เมื่อจิตเศร้าหมองทุคติเป็นที่ไป แต่ในทางตรงกันข้าม เมื่อ "จิตฺเตองฺกิลิฏเฐสุคติ ปาฏิกงฺขา" คือเมื่อจิตไม่เศร้าหมองุคติก็เป็นที่ไป ดังนั้น เมื่อใดใจของใครเศร้าหมอง เขาย่อมไปในที่ไม่ดี แต่เมื่อใดใจของเขาผ่องใสเขาย่อมได้ไปในภพภูมิที่ดี


         เพราะฉะนั้นคนที่ทำสมาธิได้ดี ย่อมมีใจที่ผ่องใสเมื่อใจเขาผ่องใสจึงมักได้ไปในภพภูมิที่ดี คือภูมิที่เป็นสุคติ เรียกกันอีกอย่างว่าไปสวรรค์ ไปเป็นเทวดา ไปเป็นพรหม ซึ่งจะตรงข้ามกับคนที่มีใจฟุ้งซ่านเศร้าหมอง มักจะได้ไปอบายในอีกด้านหนึ่ง ภพหรือโลกที่มนุษย์อาศัยอยู่นี้ ทางศาสนาเรียกว่า กามภพ คือโลกที่อาศัยของผู้ยังบริโภคกาม ที่ได้ชื่อเช่นนี้เพราะสัตว์ทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในโลกส่วนมากยังหลงยินดีอยู่แต่ในเรื่องผัวๆ เมียๆห่วงเรื่องการเสพกาม เป็นกำลังทำให้ได้รับความทุกข์มากโดยใช่เหตุ แต่สัตวโลกก็ยังหลงยินดีในสุขเล็กๆน้อยๆ เพราะหลงเข้าใจว่าเป็นสุขที่เขาควรจะได้รับ

 

         ผู้ที่ฝึกสมาธิถึงแม้ยังต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพยังมีครอบครัวแต่ก็ยังมีเวลาปลดโลกออกจากบ่า
ได้ชั่วคราวขณะทำสมาธิ ดังนั้นถึงแม้จะอยู่ในโลกแต่ก็เหมือนกับอยู่กันคนละโลกเพราะเป็นโลกที่ได้รับ
การพักผ่อนบ้างแล้ว เมื่อละโลกไปก็ไปอย่าง บายไม่อาลัยยินดีในโลกมนุษย์อันเต็มไปด้วยภาระนี้สามารถเลือกภพที่ตนเองต้องการเพื่อพักผ่อนได้พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ท่านได้ให้ทัศนะในเรื่องภพเอาไว้ว่า  "ภพอันวิเศษนี้คือพระนิพพาน"  เป็นภพที่วิเศษกว่าภพใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด ในอายตนนิพพาน มีแต่ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้วผู้หลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะ" 1

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 
 Total Execution Time: 0.0010560154914856 Mins