ผลพลอยได้จากตะแกรงกายสิทธิ์

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2557

 

 

ผลพลอยได้จากตะแกรงกายสิทธิ์

 


          แม้วัตถุประสงค์สำคัญของตะแกรงกายสิทธิ์ จะอยู่ที่การใช้สำรวจดูว่าใครเป็นมิตรเทียม ใคร
เป็นมิตรแท้ก็ตาม แต่ถ้าแต่ละคนใช้ตะแกรงร่อนสำรวจพฤติกรรมทั้งของตนเองและของทิศ 6 ของตนอย่างรอบคอบ แน่นอนเหลือเกินว่าเราจะได้พบทั้งข้อดีและข้อเสีย ทั้งของตนเองและของทิศ 6 ของตน เมื่อพบแล้วก็จำเป็นต้องตั้งใจแก้ไขข้อเสียต่างๆ ให้สำเร็จ เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้ ข้อเสียเหล่านั้นก็จะฝังแน่น ในกมลสันดานข้ามภพข้ามชาติเรื่อยไป ซึ่งมีแต่โทษประการเดียว ไม่มีคุณประการใดเลยการแก้ไขควรทำอย่างไร


หลักปฏิบัติในการแก้ไขมีอยู่ 2 ประการ คือ

 


                1. เก็บรักษาและถ่ายทอดความดีให้แก่กันและกัน โดยเริ่มต้นที่ตนเองเป็นหลัก หมายความว่าสิ่งใดที่เป็นข้อดีของเรา เราก็ต้องเก็บรักษาเอาไว้ แล้วพยายามถ่ายทอดความดีนั้นไปสู่ผู้อื่นอยู่เสมอขณะเดียวกัน เมื่อได้เห็นความดีของผู้อื่นที่เรายังขาดอยู่ ก็พยายามรีบถ่ายทอดความดีนั้นมาสู่ตัวเรา ให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยให้จงได้ โดยไม่ต้องรีรอผัดวันประกันพรุ่งแต่ประการใด

 


             2. ป้องกันไม่ให้ความชั่วแพร่กระจายออกไปสู่ผู้อื่น หมายความว่าเมื่อแต่ละคนพบแล้วว่าตนยังมีข้อเสีย หรือบกพร่องอย่างใดบ้าง ก็พยายามกำจัดทิ้งให้หมดไป ขณะเดียวกันก็พยายามระมัดระวังมิให้ข้อเสีย หรือความเลวของเราแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น เช่น เราเคยชอบดื่มสุราเมรัย ก็พยายามเลิกให้ได้ขณะเดียวกันก็ไม่สนับสนุนให้เพื่อนดื่ม พร้อมทั้งชี้โทษของสุราเมรัยให้เพื่อนได้ตระหนักถึงโทษของสุราเมรัยอย่างแท้จริง แล้วไม่แตะต้องน้ำอุบาทว์นี้อีกเลย หรือใครที่ติดอยู่แล้วก็พยายามเลิกให้ได้เด็ดขาด

 

              ถ้าผู้คนในสังคมได้ศึกษาเรื่อง "ตะแกรงกายสิทธิ์" ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วนำ
ความรู้มาปรับปรุงแก้ไขตนเอง และบุคคลใกล้ชิดในลักษณะถ่ายทอดความดีให้แก่กันและกันป้องกัน
ความชั่วของตนไม่ให้แพร่กระจายออกไป และพยายามกำจัดเสียสัมมาทิฏฐิที่เข้าไปอยู่ในใจผู้คนแล้ว ก็จะไม่มีวันเสื่อมถอย หรือแปรเปลี่ยน เพราะผู้คนในสังคมต่างตั้งใจพันาตนเองให้เป็น "มิตรแท้" หรือ "กัลยาณมิตร" ขณะเดียวกันก็จะไม่มีมิตรเทียมเกิดขึ้นใหม่ เหล่านี้คือผลพลอยได้จาก "ตะแกรงกายสิทธิ์"จากเรื่องลักษณะ และพฤติกรรมของมิตรแท้ เรื่องเครื่องมือค้นหามิตรเทียมมิตรแท้ คือตะแกรงกายสิทธ์ ตลอดจนการใช้ตะแกรงกายสิทธ์ให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนักศึกษาคงจะเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วว่า "กัลยาณมิตร" คือผู้มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการสนับสนุนส่งเสริมให้เราตั้งอยู่ในความดี มีสัมมาทิฏฐิอย่างยั่งยืนไม่แปรเปลี่ยน

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.0085252523422241 Mins