การปลูกฝังคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ ควรมีหลักการอย่างไร

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557

 

การปลูกฝังคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ ควรมีหลักการอย่างไร

 


            การปลูกฝังคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ มีแนวคิด และหลักการที่จะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้การปลูกฝังเกิดประสิทธิผล ดังนี้คือ


            1. พิจารณาเลือกหลักธรรมสำหรับยึดเป็นแม่บทในการปลูกฝังคุณสมบัติของคนดี


            2. การพันาคุณสมบัติแห่งความเป็น "บัณฑิต" ของ ผู้ให้การปลูกฝังอบรม


            3. แบบแผนในการปลูกฝังคุณสมบัติของคนดี

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0015515009562174 Mins