ทำตามคำครู

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557

   

 

 

  ทำตามคำครู

 

             ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม คือ "ทำตามคำครู" หมายความว่า เมื่อเข้าใจเรื่องที่ได้รับฟัง จน
ได้ข้อสรุปด้วยตนเองเรียบร้อยแล้วว่าอะไร และทำไม ก็จะต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดต่อไปเช่นถ้าได้ฟังคำ สอนว่า ผู้ที่เกิดมาเป็นคนปัญญาอ่อน ก็เพราะเศษกรรมอย่างน้อยที่สุดของการดื่มสุราเมรัยในอดีตชาติ และได้พ้นจากวิบากกรรมอันทุกข์ทรมานสุดแสนสาหัสในมหานรกมาแล้ว เมื่อเด็กเกิดความเข้าใจและยอมรับคำสอนนี้แล้ว ข้อ สรุปของเด็กที่จะยึดไว้เป็นหลักต่อไป (หรือตลอดไป) ก็คือ ตนเองต้องไม่แตะต้องสุราเมรัยเลย นี่คือตัวอย่างของการปฏิบัติ สมควรแก่ธรรมผล สรุปจากวุิธรรม จากธรรม 4 ประการที่ยกมากล่าวนี้ ย่อมได้ข้อ สรุปว่า หลักการพันาคุณสมบัติแห่งความเป็น "บัณฑิต" ของพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือ บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลาย ต้องมีความพร้อมในการทำหน้าที่ถ่ายทอด และเป็นต้นแบบในด้านคุณธรรม และศีลธรรมอย่าง สมบูรณ์แบบของบุตรธิดา จึงจะทำให้หน่อเนื้อเชื้อไขของท่านมีความรัก เคารพเชื่อฟังท่านด้วยใจจริง เพราะได้ไตร่ตรองคำสั่ง อนของท่านแล้วด้วยเหตุผล จนได้ข้อ 
สรุปด้วยตนเองแล้ว จึงยินดีและเต็มใจยึดไว้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ด้วยศรัทธามั่นคงไม่คลอนแคลน

 

             ถ้าพ่อแม่ในทุกครอบครัวเป็น "บัณฑิต" ตามแนวดังกล่าวนี้อย่างแท้จริง (ไม่ใช่บัณฑิตตาม
การเรียกขานในสังคม เพราะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี) ปัญหาขัดแย้งระหว่างพ่อแม่กับลูกๆ ระหว่างลูกๆ ด้วยกัน ซึ่งจะลุกลามเลยไปเป็นปัญหาสังคม และชาติบ้านเมืองต่อไป ย่อมยากที่จะเกิดขึ้นจริงๆ

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.0012235164642334 Mins