ต้องมีความเคารพนับถือ

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2557

               

 

 ต้องมีความเคารพนับถือ

             

              บุคคลเป็นที่สบาย ในที่นี้มีสาระสำคัญอยู่ที่ ต้องมีความเคารพนับถือ เชื่อฟัง ยกย่องให้เกียรติกันระหว่าง สมาชิกในครอบครัว เช่น ผู้เป็นพ่อแม่ ต่างฝ่ายต่างต้องยกย่องให้เกียรติกันสมัครสมานสามัคคีกัน ช่วยกันพันาครอบครัวให้เจริญรุ่งเรือง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ต้องปรึกษาหารือกันเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา มิใช่เอาแต่กล่าวโทษว่าฝ่ายใดก่อให้เกิดปัญหาขึ้น


              เมื่อลูกแสดงความคิดเห็น พ่อแม่ก็ต้องรับฟังอย่างให้เกียรติลูก ถ้าเป็นความคิดที่ถูกต้องเหมาะ สมพ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมสนับสนุน ถ้าไม่เหมาะสมก็ต้องชี้ให้ลูกเห็นข้อบกพร่องผิดพลาดส่วนลูกแม้จะได้รับการศึกษาทางโลกมากกว่าพ่อแม่ ก็ต้องรับฟังความคิดเห็น คำสั่ง สอน คัดค้านด้วยเหตุผลของพ่อแม่ด้วยความเคารพอย่างไรก็ตาม บรรยากาศของบุคคลเป็นที่สบายจะเกิดขึ้นในครอบครัวใด ครอบครัวหนึ่งได้อย่างแท้จริง ก็เพราะ


             ก. ผู้นำของครอบครัว มีความเป็นผู้นำอย่างแท้จริง เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดธรรมะเป็นใหญ่ไม่ยึดอารมณ์เป็นใหญ่


             ข. สมาชิกในครอบครัวทุกคน มีศรัทธา ศีล ทิฏฐิ เสมอกัน ความเห็นและการกระทำที่ขัดแย้งกันย่อมไม่เกิดขึ้น ความคิดที่ว่า "ความเห็นขัดแย้งกันเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่คนที่อยู่ร่วมกัน" จะเกิดขึ้นก็เฉพาะในหมู่คนที่มีศรัทธา ศีล และทิฏฐิ ต่างกันเท่านั้น

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0076218326886495 Mins