ทำตนให้สมกับที่เป็นคน

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2557

 

ทำตนให้สมกับที่เป็นคน

 

             ทำตนให้สมกับที่เป็นคน มีความหมายอย่างไร

 

           การทำตนให้สมกับที่เป็นคน ก็คือ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการนั่นเองจากที่ผ่านมา ได้กล่าวหลายครั้งแล้วว่า คนดีที่โลกต้องการ จะต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคงถาวร ธรรมะหมวดนี้จะเป็นแหล่งกำเนิดของความสำนึกรับผิดชอบต่างๆ ของคนเรา ที่สำคัญมีอยู่ 4 ประการดังกล่าวแล้ว ขณะเดียวกันก็จะมีธรรมะอีก 2 ประการเกิดขึ้นด้วย คือ โยนิโสมนสิการ และหิริโอตตัปปะ(ความอายและกลัวบาป) บุคคลประเภทนี้ย่อมมีสติสัมปชัญญะพร้อมบริบูรณ์สามารถดำรงตนให้สมกับเป็นคนได้ตลอดเวลา

 

            บุคคลใดก็ตาม ที่สามารถทำตนเสมอต้นเสมอปลาย วางตนเหมาะสมกับฐานะ ภาวะ บุคคลและ สถานการณ์ และทำตนให้ สมกับที่เป็นคน ย่อมเป็นคนน่ารัก น่าเข้าใกล้ น่าคบหาสมาคมตลอดเวลา

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0038220485051473 Mins