แบบแผนการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

 

 

แบบแผนการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ

 


             แบบแผนหรือกระบวนการปลูกฝังอบรมสัมมาทิฏฐิควรทำอย่างไร


             แบบแผนหรือกระบวนการปลูกฝังอบรมสัมมาทิฏฐิควรดำเนินการให้สอดคล้องกับวัยสติปัญญาความสามารถความสนใจ และความสะดวกของผู้เข้ารับการปลูกฝังอบรมจึงควรแบ่งออกเป็น4ลักษณะ คือ


             1. การปลูกฝังให้เกิดเป็นลักษณะนิสัย


             2. การปลูกฝังลักษณะนิสัยควบคู่กับการปฏิบัติ


             3. การปลูกฝังธรรมะภาคปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฎี


             4. การถ่ายทอดความดีซึ่งกันและกัน

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.00897376537323 Mins