ขั้นตอนการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2558

 ขั้นตอนการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

    การทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นเริ่มต้นจากความปรารถนาดีต่อบุคคลที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อเขา แม้ว่าเราจะมีความรู้หรือมีการศึกษาไม่มากเท่ากับบุคคลที่เราจะไปพบ ก็ขอให้ได้มีการเตรียมตัวที่ดี ดังนี้

ก.ควรศึกษาเนื้อหาธรรมะที่เหมาะสมกับบุคคลที่เราจะไปพบ และเราจะต้องให้เข้าใจในเรื่องราวนั้นเป็นอย่างดี

ข.การตั้งเป้าหมายการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

ค.ควรนึกถึงบุคคลที่เรารักปรารถนาดี

ง.ควรเตรียมอุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโสต

จ.ควรนัดหมายบุคคลที่เราจะไปพบ

ฉ.ควรพบปะพูดคุยสนทนา สิ่งที่เราปรารถนาดีต่อบุคคลที่เราไปพบ

ช.ควรเชิญชวนให้เหมาะสมกับวันเวลา

ซ.ควรมอบของฝากที่มีประโยชน์ ให้พอดี เช่น หนังสือหรือเทป อย่างใด อย่างหนึ่ง

ฌ.ควรลากลับด้วยความประทับใจ

ญ.ควรติดตามว่าบุคคลที่เรารักปรารถนาดีว่าสุขสบายดีหรือไม่

ฎ.ควรให้ธรรมะและกำลังใจแก่บุคคลที่เราไปพบ

 

 

จากหนังสือ DOU
วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0049054980278015 Mins