กรณีศึกษา ตัวอย่างโครงการสัมมนา

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2558

กรณีศึกษา ตัวอย่างโครงการสัมมนา

ตัวอย่างที่ 1 โครงการสัมมนา “เทคนิคการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม”

         การจัดโครงการสัมมนา “เทคนิคการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม” เพื่อครูผู้สอน โดยชมรมครูแก้ว(ครุรตนํ) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ครูอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย และนำไปเชื่อมโยงกับนักเรียนได้พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม และเพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนา ได้พัฒนาศักยภาพการประกอบวิชาชีพครู ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ระบุว่า สถานศึกษาจะต้องจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยการฝึกทักษะต่างๆ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านจากครูผู้สอน ดังนั้น ทางชมรมครูแก้ว (ครุรตนํ) จึงจัดให้มีการสัมมนา “ เทคนิคการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม” ขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา โครงการนี้มีครูที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ทั้งหมด 42 คน จาก 14 สถาบันทั่วประเทศ การจัดงานมีขึ้นช่วงบ่ายณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ลำดับการดำเนินงาน เช่น

- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา

- พิธีเปิดงาน เช่น ผู้ดำเนินงานกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

- เปิดการสัมมนา โดย ………….

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ การพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางปฎิรูปการศึกษา” โดย…………………………………..

- การบรรยายประกอบสื่อนวัตกรรม เรื่อง วิชาชีพครูในมุมมองพุทธศาสนา โดย……….

นอกจากนี้ ยังมีการให้กรอกแบบประเมินผล หลังจากการสัมมนาว่า บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด ในเรื่องต่างๆ เช่น ระยะเวลาของการสัมมนาพอดีหรือไม่เพียงใด ความเห็นต่อความเหมาะสมของสถานที่หรือห้องประชุม เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 2 การสัมมนา “ งดเหล้าเข้าพรรษา : 3 ปีแห่งการพลิกสังคมไทย”

กำหนดการ

การสัมมนา “ งดเหล้าเข้าพรรษา :3 ปีแห่งการพลิกสังคมไทย” และแถลงข่าวงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2548

วันที่ 11 กรกฏาคม 2548 เวลา 8.30 -14.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดี - รังสิต กรุงเทพฯ

9.00 น. แนะนำพิธีกร : นายแทนคุณ จิตต์อิสระ

9.05 น. พิธีเปิดงาน โดย พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม

9.20 น. เปิดวีทีอาร์ โทษภัยของสุราต่อสังคมไทย 15 นาที

9.35 น. รับประทานอาหารว่าง

9.45 น. การแสดงละครในเครือข่ายศูนย์พัฒนาคุณธรรม

10.00 น. เสวนา “ งดเหล้าเข้าพรรษา :3 ปีแห่งการพลิกสังคมไทย”

ผู้ร่วมเสวนา ขึ้นบนเวที ประกอบด้วย

1. รศ. ดร. ปาริชาต สถาปิตานนท์ : นักวิชาการ และผู้ประเมินผลกิจกรรมเครือข่าย

2. ตัวแทนภาคี: เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา : ผู้แทนชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากงานรณรงค์งดเหล้า

3. ตัวแทนกรณีศึกษา : คุณวุฒิชัย ชาติปัญญาวุฒิ : ประธานกรรมการสหกรณ์เกษตรธรรมชาติจังหวัดสระแก้ว : กระบวนการและแนวคิดของกรณีศึกษา จากผู้ผลิตไวน์สู่การตัดสินใจทุบโรงงานผลิตทิ้ง

4. ตัวแทนสำนัก 1. สสส. : ผศ. ดร สุปรีดา อดุลยานนท์ : ยุทธศาสตร์ ทิศทางการทำงานรณรงค์งดเหล้าและแนวทาง การสนับสนุน จากสสส.

11.00 น. สัมมนา : แนวทางร่วมกันในการดำเนินงานร่วมกัน วิทยากรกระบวนการ : นายธีระ วัชระปราณี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. นำเสนอข้อเสนอ : จากช่วงสัมมนา

13.30 น. ปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

14.00 น. และคุณชนันภรณ์ รสจันทน์ มิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส ปี2548

14.10 น. เปิดการแถลงข่าวโดย

: ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ

: ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

เนื้อหาโดยรวม : ทิศทางและกิจกรรมการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2548

- ร่วมเสนอแนวทางการดำเนินงานงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา

14.40 น. ลงนามในใบปฏิญาณร่วมกัน บนใบปฏิญาณตนยักษ์ (Back Drop)

15.00 น. ปิดการประชุม

 

 

จากหนังสือ DOU
วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0039018511772156 Mins