วิธีการเชิงปฏิบัติการเพื่อการเป็นกัลยาณมิตรต้นแบบ

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2558

กัลยาณมิตรที่จะเป็นผู้นำพาชาวโลกให้พบกับสันติสุขที่แท้จริงนั้น จำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น ต้นแบบแก่ชาวโลก

วิธีการเชิงปฏิบัติการเพื่อการเป็นกัลยาณมิตรต้นแบบ

     กัลยาณมิตรที่จะเป็นผู้นำพาชาวโลกให้พบกับสันติสุขที่แท้จริงนั้น จำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น ต้นแบบแก่ชาวโลก โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

     1.ทำหน้าเป็นกัลยาณมิตรแก่คนอื่น ทั้งคนเก่าและคนใหม่ๆ ทุกวัน

     2.ฝึกฝนตนเองด้วยการสร้างบุญบารมีให้เต็มที่ เช่น

- ทำทานอย่างสม่ำเสมอ

- รักษาศีลอย่างน้อย ศีล 5 หรือศีล 8 เป็นประจำ

- นั่งสมาธิ อธิษฐานจิต อย่างสม่ำเสมอทุกวัน

     3.คอยติดตามดูแลกลุ่มบุคคลที่เราไปเป็นกัลยาณมิตรให้อย่างสม่ำเสมอ

     4.ฟังโอวาทของครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตร เป็นประจำทุกวัน

    5.อ่านหนังสือธรรมะ และหนังสือที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทุกวัน

     6.เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมงานบุญอย่างสม่ำเสมอ

     7.ฝึกฝนตนเองเพื่อการสร้างบุญบารมีอย่างเป็นหมู่เป็นคณะ

     จากหลักปฏิบัติทั้ง 7 ข้อดังกล่าว ถือเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานที่ผู้จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรจะพึงยึดถือเป็นหลักปฏิบัติจนเกิดความคุ้นเคย และสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติของการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 

จากหนังสือ DOU
วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.011020497481028 Mins