สตรีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2558

 

สตรีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ


มีพระพุทธดำรัสในพรหมสูตร และมาตาปิตุคุณสูตร ว่า


            “ ภิกษุทั้งหลาย คำว่าพรหมก็ดี บุพพเทวดาก็ดี บุพพาจารย์ก็ดี อาหุไนยบุคคลก็ดี เป็นชื่อของมารดาบิดา เพราะท่านมีอุปการะมาก เป็นผู้เลี้ยงดูให้ความเจริญ และแสดงโลกนี้แก่บุตร ”


ความยิ่งใหญ่ของแม่นั้น ได้นำมาเป็นชื่อหรือต่อท้ายชื่อของบุคคลสำคัญในพระพุทธศาสนา เช่นพระสารีบุตร เดิมชื่อ อุปตัสสะตามสกุลบิดา แต่เมื่อเข้ามาบวชแล้ว ท่านได้ชื่อว่าพระสารีบุตร ตามชื่อของมารดาคือมารดาชื่อนางสารี ส่วนพระโมคคัลลานะเดิมชื่อ โกลิตะ ตามสกุลบิดา แต่เมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ท่านมีชื่อว่าโมคคัลลานะ ตามชื่อของนางพราหมณีโมคคัลลี เป็นต้น
            พระเจ้าอชาตศัตรู ราชาแห่งมคธรัฐ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสาร แต่มีพระนามพระราชมารดาต่อท้ายพระนามของพระองค์ว่า พระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิ เป็นการบอกให้รู้ว่าใครคือพระราชมารดาของพระองค์ นี่คือความยิ่งใหญ่ของ “ แม่ ” ที่พระพุทธศาสนาได้กล่าวยกย่องให้ปรากฏแก่โลก 


ความรักของแม่ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา
            อันว่าความรักของแม่นั้นมีอานุภาพยิ่งใหญ่ สามารถบันดาลคุณประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ผู้เป็นแม่และลูกได้อย่างน่าอัศจรรย์ ดังเช่นเรื่องราวของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา ซึ่งการเข้าไปบวชในพระพุทธศาสนา ยังความไม่พอใจให้แก่มารดาของท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามารดาของท่านยังยึดติดอยู่ในลัทธิพราหมณ์ดั้งเดิม และเห็นได้ว่าการที่พระสารีบุตรหันไปนับถือพระพุทธศาสนา เป็นความผิดอย่างมากจนมารดาของท่านรับไม่ได้


แม่กับเรื่องราวของพระสารีบุตร
            พระสารีบุตรเป็นผู้มีกิตติศัพท์ว่า เป็นพระอัครสาวกที่มีปัญญายอดเยี่ยม และมีความกตัญญูเป็นเลิศ ท่านได้แสดงธรรมโปรดมารดาหลายครั้ง แต่ก็ได้รับการปฏิเสธตลอดมา จนเมื่อท่านใกล้จะนิพพาน จึงกลับบ้านเกิด แล้วบอกแก่โยมมารดาว่าท่านจะนิพพานภายใน 7 วันนี้แล้ว ขอนิพพานภายในห้องที่ท่านเกิด โยมมารดาพอได้ยินพระลูกชายพูดถึงการนิพพาน(ตาย) ความรักความห่วงหาอาลัยประดังท่วมท้นใจ มานะทิฐิที่เคยมีต่อลูกก็ค่อยๆหายไป จนกลายมาเป็นความอ่อนโยนเหมือนเมื่อครั้งในอดีตที่เคยมีแก่พระลูกชาย พระสารีบุตรเห็นว่าโยมมารดามีอุปนิสัยในธรรมะจึงได้แสดงธรรม โดยกล่าวถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า การแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ และท้ายที่สุดกล่าวถึงพระพุทธเจ้าพอจบคำว่า “ พุทโธ ภควาติ ” เท่านั้น มารดาของท่านก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในทันที 
            นี่เป็นเพราะอานุภาพความรักของแม่ เป็นเครื่องดลใจให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ “ แม่ ” เอง และเป็นการเปิดโอกาสให้พระสารีบุตรได้ตอบแทนพระคุณของโยมมารดาได้สำเร็จ เพราะไม่ว่าลูกจะเลี้ยงดูมารดาบิดาดีเพียงไร ก็ไม่นับว่าทดแทนพระคุณได้ทั้งหมด แต่ลูกที่ทำให้บิดามารดามีศีลศรัทธา ตั้งมั่นอยู่ในธรรม จึงจะชื่อว่าเป็นการทดแทนพระคุณอย่างแท้จริง และโยมมารดาของพระสารีบุตรก็ปลื้อมปีติเป็นนิตย์ เพราะได้ชื่อว่า “ เป็นแม่ของพระอัครสาวก ” ซึ่งเป็นฐานะที่น้อยคนจะได้รับ


แม่กับเรื่องราวของพระองคุลิมาล
            ขณะที่พระองคุลิมาล ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในหมู่คนที่ศึกษาพระพุทธศาสนา ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่เป็นปุโรหิต ของพระเจ้าปเสนทิโกศล เมืองสาวัตถี เมื่อเติบโตได้ไปศึกษาศิลปวิทยา ในสำนักทิศปาโมกข์ ถูกอาจารย์หลอกให้ไปฆ่าคน ให้ครบหนึ่งพันคนแล้วจะบรรลุวิชาการขั้นสูงสุด เพื่อต้องการยืมมือคนอื่นฆ่าองคุลิมาล เพราะเมื่ององคุลิมาลฆ่าคนอื่นก็จะถูกคนอื่นฆ่าได้เช่นกัน ความเป็นโจรโหดเหี้ยมขององคุลิมาลได้แพร่สะพัดไปและไม่มีใครจะปราบปรามหรือต่อการได้ จึงทำให้พระเจ้าปเสนทิโกศลยกพลออกไปปราบ มารดาขององคุลิมาลจึงออกไปพบลูก ขอร้องให้เลิกเป็นโจร เพราะไม่ต้องการให้ลูกถูกฆ่า ซึ่งองคุลิมาลก็รออยู่ว่าจะมีใครมาให้ฆ่า เพราะจะครบหนึ่งพันคนในวันนั้นพอดีแต่ความควดหวังของนางพราหมณี แม่ขององคุลิมาลที่จะได้พบลูกก็ดี กองทหารของพระเจ้าปเสนทิโกศลก็ดี ไม่มีใครได้พบโจรองคุลิมาลเลย เพราะก่อนหน้าเพียงไม่เท่าไร โจรองคุลิมาลได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ยินพระพุทธดำรัสว่า “ เราหยุดแล้ว ” เท่านั้นก็ได้สำนึกผิดและขอบวชในพระพุทธศาสนา และบรรลุธรรมสูงสุดในเวลาต่อมา 
            โยมแม่ของพระองคุลิมาล ก็ไม่ต้องอับอายใครที่มีลูกเป็นโจรเพราะว่าบัดนี้ลูกได้บวชเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาแล้ว ความรักของแม่ ที่ปรารถนาให้ลูกดีมีความสุขอย่างสมบูรณ์ก็สำเร็จแล้วดังตั้งใจ

----------------------------------------------------------------------------------

หนังสือของสำนักพิมพ์ ทันโลกทันธรรม โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
http://www.tltpress.com/

วางแผงจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือ
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ , นายอินทร์ , ศูนย์หนังสือจุฬา , คิโนะคุนิยะ , บุ๊คสไมล์ ฯลฯ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00069549878438314 Mins